(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ *********** Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Trước khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu dặn các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. “Ra...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Bài Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chu toàn sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Ngài nêu lên tấm gương quả quyết trong trách nhiệm của mình. Đó là thái độ cần thiết cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Dọc đường, Ngài định vào một...

Lá Thư Mục Vụ – LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C

LÁ THƯ MỤC VỤ Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thật cao vời vì nó vượt quá sự hiểu biết của trí khôn con người. Trước mầu nhiệm đó, chúng ta chỉ biết đón nhận bằng đức tin mà thôi. Tín điều “một Chúa Ba Ngôi” không phải là kết quả của suy luận, nhưng là do chính Chúa...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật Lễ Thă ng Thiên NĂM C

LÁ THƯ MỤC VỤ Ngày mồng 3 tháng 9 năm 1984, một ngày đặc biệt đối với tôi, vì hôm đó có hơn 50 tù nhân được thả về với thế giới bên ngoài. Tại sao tôi dùng chữ ‘thả’ mà không dùng chữ ‘tha’, vì trong trường hợp của tôi xảy ra 4 năm sau đó, họ thả tôi về nhưng họ vẫn...