(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1275 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 40:1-5. 9-11 "Hãy dọn đường Chúa". ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. BÀI ĐỌC II 2 Pr 3: 8-14 "Chúng ta mong đợi trời mới đất mới". ALLELUIA, ALLELUIA - Hãy dọn đường Chúa,...

Tờ Tin Yêu 1274 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 63: 16-17; 64: 1, 3-8 "Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống" ĐÁP CA Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. BÀI ĐỌC II 1...

Tờ Tin Yêu 1273 CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA

CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA NĂM A BÀI ĐỌC I Ed 34: 11-12, 15-17 "Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên". ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌC II 1 Cr 15: 20-26, 28 "Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha,...

Tờ Tin Yêu 1271 – CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. BÀI ĐỌC I Cn 31: 10-13, 19-20, 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay làm việc". ĐÁP CA Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. BÀI ĐỌC II 1Tx 5: 1-6 "Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm"....

Tờ Tin Yêu 1270 – CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM A Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. BÀI ĐỌC I Kn 6: 12-16 "Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó". ĐÁP CA Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. BÀI ĐỌC II 1Tx 4: 13-18 "Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ...

Tờ Tin Yêu 1274 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 63: 16-17; 64: 1, 3-8 "Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống" ĐÁP CA Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. BÀI ĐỌC II 1...

read more

Tờ Tin Yêu 1273 CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA

CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA NĂM A BÀI ĐỌC I Ed 34: 11-12, 15-17 "Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên". ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌC II 1 Cr 15: 20-26, 28 "Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha,...

read more

Tờ Tin Yêu 1271 – CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. BÀI ĐỌC I Cn 31: 10-13, 19-20, 30-31 "Nàng cần mẫn dùng tay làm việc". ĐÁP CA Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa. BÀI ĐỌC II 1Tx 5: 1-6 "Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm"....

read more