(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1297 CHÚA NHẬT LỄ CH ÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 2: 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. BÀI ĐỌC II 1 Cr 12: 3-7, 12-13 “Trong một Thánh Thần,...

Tờ Tin Yêu 1290 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM B

BÀI ĐỌC I Cv 2: 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". ĐÁP CA Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. BÀI ĐỌC II 1 Cr 12: 3-7, 12-13 "Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một...

Tờ Tin Yêu 1296 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48 "Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc". ĐÁP CA Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân BÀI ĐỌC II 1Ga 4: 7-10 "Thiên Chúa là Tình Yêu" ALLELUIA, ALLELUIA - Chúa phán: "Nếu...

Tờ Tin Yêu 1295 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 9: 26-31 "Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào". ĐÁP CA Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 18-24 "Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương...

Tờ Tin Yêu 1295 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 9: 26-31 "Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào". ĐÁP CA Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 18-24 "Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương...

Tờ Tin Yêu 1290 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM B

BÀI ĐỌC I Cv 2: 1-11 "Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói". ĐÁP CA Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. BÀI ĐỌC II 1 Cr 12: 3-7, 12-13 "Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một...

read more

Tờ Tin Yêu 1296 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48 "Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc". ĐÁP CA Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân BÀI ĐỌC II 1Ga 4: 7-10 "Thiên Chúa là Tình Yêu" ALLELUIA, ALLELUIA - Chúa phán: "Nếu...

read more

Tờ Tin Yêu 1295 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 9: 26-31 "Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào". ĐÁP CA Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 18-24 "Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương...

read more