(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1163 – CN XXIX Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Is 53:10-11 “Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn ”. Đáp Ca:TV 32 Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. Bài Đọc II: Dt 4:14-16...

Tờ Tin Yêu 1162 – CN XXVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Kn 7:7-11 “Đem so sách sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”. Đáp Ca:TV 89Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Bài Đọc II: Dt 4:12-13 “Lời của Chúa...

Tờ Tin Yêu 1161 – CN XXVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: St 2:18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Đáp Ca:TV 127 Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Bài Đọc II: Dt 2:9-11 “Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn...

Tờ Tin Yêu 1160 – CN XXVI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Ds 11:25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Đáp Ca:TV 18 Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. Bài Đọc II: Gc 5:1-6 “Của cải các ngươi bị mục nát”. Alleluia , Alleluia! – Chúa...

Tờ Tin Yêu 1159 – CN XXV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Kn 2:12,17-20 “Chúng ta hãy kết án, cho nó chết nhục nhã”. Đáp Ca:TV 53 Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Bài Đọc II: Gc 3:16-4:3 “Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1162 – CN XXVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Kn 7:7-11 “Đem so sách sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”. Đáp Ca:TV 89Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan. Bài Đọc II: Dt 4:12-13 “Lời của Chúa...

read more

Tờ Tin Yêu 1161 – CN XXVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: St 2:18-24 “Cả hai nên một thân thể”. Đáp Ca:TV 127 Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con, hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Bài Đọc II: Dt 2:9-11 “Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn...

read more

Tờ Tin Yêu 1160 – CN XXVI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - Năm B Bài Đọc I: Ds 11:25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”. Đáp Ca:TV 18 Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. Bài Đọc II: Gc 5:1-6 “Của cải các ngươi bị mục nát”. Alleluia , Alleluia! – Chúa...

read more