(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1200 – CN XIV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: Is 66: 10-14 “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó.” Đáp Ca:Toànthể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Bài Đọc II: Gl 6: 14-18 “Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu.” Alleluia, Alleluia! – Chúa phán: “Nếu...

Tờ Tin Yêu 1199 – CN XIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: 1V 19: 16, 19-21 “Êlisê đi theo Êlia.” Đáp Ca:LạyChúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bài Đọc II: Gl 5: 1, 13-18 “Anh em được kêu gọi để được tự do.” Alleluia, Alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ...

Tờ Tin Yêu 1198 – CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Năm C

CHÚA NHẬT LỄMÌNH MÁU THÁNH CHÚA - Năm C Bài Đọc I: St 14:18-20 “Ông mang bánh và rượu tới.” Đáp Ca:Conlà Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê. Bài Đọc II: 1Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.” Alleluia, Alleluia!...

Tờ Tin Yêu 1197 – CN LỄ CHÚA BA NGÔI Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA BA NGÔI- Năm C Bài Đọc I: Cn 8: 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành.” Đáp Ca:LạyChúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Bài Đọc II: Rm 5: 1-5 “Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa.”...

Tờ Tin Yêu 1196 – CN LỄ HIỆN XUỐNG Năm C

CHÚA NHẬT LỄHIỆN XUỐNG- Năm C Bài Đọc I: Cv 2: 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói.” Đáp Ca:LạyChúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. Bài Đọc II: 1Cr 12, 3-7, 12-13 “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta...

Tờ Tin Yêu 1199 – CN XIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: 1V 19: 16, 19-21 “Êlisê đi theo Êlia.” Đáp Ca:LạyChúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bài Đọc II: Gl 5: 1, 13-18 “Anh em được kêu gọi để được tự do.” Alleluia, Alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ...

read more

Tờ Tin Yêu 1198 – CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Năm C

CHÚA NHẬT LỄMÌNH MÁU THÁNH CHÚA - Năm C Bài Đọc I: St 14:18-20 “Ông mang bánh và rượu tới.” Đáp Ca:Conlà Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê. Bài Đọc II: 1Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.” Alleluia, Alleluia!...

read more

Tờ Tin Yêu 1197 – CN LỄ CHÚA BA NGÔI Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA BA NGÔI- Năm C Bài Đọc I: Cn 8: 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành.” Đáp Ca:LạyChúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Bài Đọc II: Rm 5: 1-5 “Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa.”...

read more