(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1177 – CN III Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT IIITHƯỜNG NIÊNNăm C Bài Đọc I: Nkm 8, 2-6.8-10 “Họ đọc trong sácch luật và người ta hiểu được điều đã đọc” Đáp Ca: LạyChúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Bài Đọc II: 1Cr 12, 12-30 “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1176 – CN II Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊNNăm C. Bài Đọc I: Is 62: 1-5 “Cô Dâu là niềm vui cho Chú Rễ”. Đáp Ca: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Bài Đọc II: 1Cr 12, 4-11 “chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người”. Alleluia , Alleluia –...

Tờ Tin Yêu 1175 – CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬANăm C. Bài Đọc I: Is 42: 1-4,6-7 “Nầy tôi là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Đáp Ca: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Bài Đọc II: Cv 10:34-38 “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1170 – CN LỄ THÁNH GIA THẤT- NĂM C

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bài Đọc I: Hc 3: 3-67, 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Bài Đọc II: Cl 3:12-21 “Về đời sống gia đình trong Chúa”. Alleluia,...

Tờ Tin Yêu 1173 – CN LỄ THÁNH GIA THẤT Năm C

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bài Đọc I: Hc 3: 3-67, 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Bài Đọc II: Cl 3:12-21 “Về đời sống gia đình trong Chúa”. Alleluia,...

Tờ Tin Yêu 1176 – CN II Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊNNăm C. Bài Đọc I: Is 62: 1-5 “Cô Dâu là niềm vui cho Chú Rễ”. Đáp Ca: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Bài Đọc II: 1Cr 12, 4-11 “chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người”. Alleluia , Alleluia –...

read more

Tờ Tin Yêu 1175 – CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬANăm C. Bài Đọc I: Is 42: 1-4,6-7 “Nầy tôi là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Đáp Ca: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Bài Đọc II: Cv 10:34-38 “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. Alleluia ,...

read more

Tờ Tin Yêu 1170 – CN LỄ THÁNH GIA THẤT- NĂM C

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT - NĂM C Bài Đọc I: Hc 3: 3-67, 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Bài Đọc II: Cl 3:12-21 “Về đời sống gia đình trong Chúa”. Alleluia,...

read more