(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1199 – CN XIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: 1V 19: 16, 19-21 “Êlisê đi theo Êlia.” Đáp Ca:LạyChúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bài Đọc II: Gl 5: 1, 13-18 “Anh em được kêu gọi để được tự do.” Alleluia, Alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Bài Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chu toàn sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Ngài nêu lên tấm gương quả quyết trong trách nhiệm của mình. Đó là thái độ cần thiết cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Dọc đường, Ngài định vào một...

Tờ Tin Yêu 1198 – CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Năm C

CHÚA NHẬT LỄMÌNH MÁU THÁNH CHÚA – Năm C Bài Đọc I: St 14:18-20 “Ông mang bánh và rượu tới.” Đáp Ca:Conlà Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê. Bài Đọc II: 1Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.” Alleluia,...

Tờ Tin Yêu 1197 – CN LỄ CHÚA BA NGÔI Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA BA NGÔI- Năm C Bài Đọc I: Cn 8: 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành.” Đáp Ca:LạyChúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Bài Đọc II: Rm 5: 1-5 “Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa.”...