(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Nhó m Mườ i Hai la nhó m nó ng có t, la như ng ngườ i tha n tí n đườ c Chú a Giê sú chó n đê tiê p nó i Chú a raó gia ng Tin Mư ng Cư ú Chúó c đê n chó múó n da n, đê n vờ i mó i miê n trê n thê giờ i. Saú mó t thờ i gian đườ c Chú a da y dó húa n lúyê n, ca c ó ng cú ng đa đú nghi lư c, đú ba n la nh đê ra đi thư c thi sư ma ng tó ng đó . Mó t điê ú ra t qúan tró ng la Chú a traó chó ca c ó ng qúyê n trư qúy , va có thê tư lư c, tư sư c đê đó i phó vờ i mó i tí nh húó ng xa y đê n.
Trườ c khi Chú a sai ca c ó ng lê n đườ ng thư c thi sư ma ng trúyê n gia ó, Nga i ca n da n ca c ó ng khó ng đườ c mang ba t cư thư gí đi đườ ng, nghí a la khi ra đi raó gia ng Tin Mư ng ca c ó ng ca n pha i có mó t tha i đó ra t ga n gú i, ga n bó ma t thiê t vờ i Chú a, khó ng đườ c saó la ng va lúó n chú ta m va ó có ng viê c đa đườ c traó phó . Ma qúy nó ra t tinh vi va lúó n rí nh mó mó i sờ hờ cú a ca c ó ng đê ta n có ng, chó nê n như ng lờ i ca n da n va ha m y cú a Chú a la kim chí nam chó sư ba t đa ú sư ma ng cú a ca c ó ng. Đa y la mó t sư ta p lúyê n đê khi khó ng có n Chú a, ca c ó ng có thê đư ng vư ng trê n đó i cha n cú a ca c ó ng, va xa c tí n sư ma ng cú a ca c ó ng đa đườ c Chú a túyê n chó n đê xa y dư ng Gia ó Hó i cú a Chú a saú na y.
Trườ c ma t ca c ó ng la mó t ba ú trờ i baó la, khó ng nời đa ú la nha , khó ng nời đa ú la chó n dư ng cha n, mó i nê ó đườ ng la cón đườ ng pha i đi, khó ng có lư a chó n cón đườ ng tó t, cón đườ ng thê nh thang, cón đườ ng ngay tha ng đê tiê n bườ c. Chó da ú ca c ó ng bườ c đi trê n cón đườ ng só i đa ga p ghê nh chó ng gai, ca c ó ng cú ng pha i tiê n bườ c, khó ng đườ c trú ng cha n. Tin Mư ng đườ c raó gia ng đê n tư ng nha , tư ng cón ngườ i, tư ng ngó c nga ch ta m hó n, nê n tư ng bườ c cha n cú a ca c ó ng đi qúa, cú ng ca n pha i in hí nh bó ng cú a Tha y mí nh, tư ng cón đườ ng ca c ó ng tiê n bườ c, cú ng ca n giêó như ng ha t gió ng đư c tin, đê mai saú tró sinh hóa tra i, va tư ng ca n nha ca c ó ng bườ c va ó cú ng đườ c chan hó a a m a p tí nh ngườ i, tí nh Chú a đê sư bí nh an cú a Chú a đườ c cư ngú . Khi ta m hó n hó gia ba ng cư ng ló ng, ca c ó ng trờ nê n ngó n đúó c sườ i a m ba ng chí nh Tí nh Yê ú Tha nh Tha n, chí có Nga i la Đa ng có thê la m thay đó i bó ma t tra i đa t, bó ma t ta m hó n gia ba ng ngúó i la nh.
Sư ma ng cú a ca c ó ng khó ng chí raó gia ng Tin Mư ng, lóan ba ó nườ c Thiê n Chú a đang đê n ga n, ma có n só ng Tin Mư ng đó mó t ca ch cú thê ba ng chí nh lờ i raó gia ng cú a mí nh. Tư đó như ng ngườ i la ng nghê lờ i raó gia ng, nhí n tha y sư tha nh ta m vúi vê xúa t pha t tư tróng ta m hó n cú a ca c ó ng, hó mờ i ca m nha n đườ c thó ng điê p ma ca c ó ng lóan trúyê n, hó mờ i có thê tiê p nha n Gia ó Ly mờ i, tư bó đư c tin cú ma c la y mó t đư c tin mờ i, mó t Tin Mư ng mờ i, thay đó i nê p só ng cú đê tiê p nha n nê p só ng mờ i như rườ ú mờ i đó va ó ba ú da mờ i, như va i mờ i va va ó chiê c a ó mờ i. Mó t điê ú qúan tró ng khi ca c ó ng đi raó gia ng ca c ó ng khó ng nê n thó a ma n tư đa c va ó kha na ng cú a ca c ó ng, ca c ó ng nê n ca y dư a va ó Tha n Cha n Ly hườ ng da n, đê ca c ó ng biê t nó i gí , biê t la m gí . Ca c ó ng cú ng khó ng nê n đó ng đó ờ mó t chó khi ga p tha nh có ng, ca c ó ng nê n đi đê n mó i nời đê raó gia ng, ví nời na ó cú ng ca n đườ c raó gia ng.
Ngườ i mó n đê cú a Chú a ca n can đa m, ca n trang bi mó i hí nh thư c, mó i tư tườ ng, va chúa n bi mó t đờ i só ng nó i ta m, tha t vư ng cha c. Sư ma ng tó ng đó ra t nhiê ú khê , khó ng đờn gia n chí đi gia ng đa ó, ma có n đi va ó mó i ngó c nga ch cúó c só ng thê gian, nó i lê n ma t tra i cú a xa hó i đê giú p chó cón ngườ i hóa n ca i, tí m la i cón đườ ng cha n ly sư tha t. Chó nê n sư ma ng cú a ngườ i mó n đê cú a Chú a la da m đi va ó vú ng ta m tó i tó i ló i, la m ca y đúó c cha y sa ng, chiê ú sói va sườ i a m chó cón ngườ i đang só ng tróng ma n đê m tó i ló i.
Sư bí nh an va đờn gia n cú a ngườ i mó n đê khi đi đê n nha cú a ngườ i ta, a n như ng thư c a n ngườ i ta sa p sa n, ờ la i như ng nời ma hó dó n chó ờ , chó dú nời a y có caó sang sa ch sê , hay ba n cú ng khó nghê ó, ngườ i mó n đê pha i thí ch nghi đú ng vờ i hóa n ca nh cú a hó , đê ta ó nê n mó t khó ng gian tha t bí nh an, chan hó a tí nh thường. Mó t điê ú ca m ky , ngườ i mó n đê cú a Chú a khi đi đê n đa ú đư ng tó vê mí nh la trúng ta m đê ngườ i ta chú y ta n dường, nhưng ca n pha i ra t tê nhi khiê m nhườ ng. Ngườ i mó n đê cú a Chú a ca n biê t pha n biê t va cha p nha n mó i tha i đó cú a cón ngườ i đê nha n nhi n ta ó cờ hó i chó hó hóa n ca i va đó n nha n Tin Mư ng mờ i.
Ca c mó n đê nga y xưa Chú a chó n la như ng ngườ i ra t bí nh thườ ng, như ng ngư phú ha ng nga y da i na ng da m mưa, ba n ma t chó biê n, ba n lưng chó trờ i, đên đú i khó ca n qúê mú a. Ấ y thê ma ca c nga i nay trờ tha nh như ng nha trư qúy , trờ tha nh như ng nha thúyê t gia ng, trờ tha nh ba c sí chư a la nh bê nh nha n. Ca c Nga i khó ng baó giờ nghí ra ng đi thêó Tha y Giê sú, mí nh la i trờ tha nh ngườ i có úy qúyê n tróng lờ i nó i, có sư c ma nh tróng viê c la m, có Tha n Khí tróng ha nh đó ng. Nhưng ca c nga i va n lúó n nhờ đê n lờ i ca n da n cú a Tha y khi ra đi raó gia ng Tin Mư ng, đườ c sai đi như chiê n cón ờ giư a só i rư ng, nhưng đư ng la y thê ma na n ló ng va sờ ha i, ví Chú a có lúó n bê n ca nh đó ng ha nh giú p đờ . Ví thê , khi ca c ó ng lê n đườ ng ra t thanh tha n nhê nha ng, khó ng chú t ca y dư a va ó kha na ng riê ng cú a mí nh, hay va ó như ng phường tiê n tra n thê , nhưng lúó n biê t ca y dư a va ó Tha y, ví Tha y la Cón Đườ ng, la Sư Tha t, va la Sư Só ng.
La y Chú a, thê giờ i thí qúa baó la, ma chú ng cón thí qúa nhó bê , bườ c cha n cú a chú ng cón có n qúa sai la c, ca nh tay cú a chú ng cón có n qúa nga n, đó i ma t cú a chú ng cón có n qúa ngờ vư c, tai cú a chú ng cón có n qúa ú mê , miê ng cú a chú ng cón có n qúa lườ i biê ng, tra i tim cú a chú ng cón có n qúa ló i nhi p, va đư c tin cú a chú ng cón có n qúa nón yê ú. Nhưng xin Chú a biê n đó i, hườ ng da n va da y dó chú ng cón như Chú a đa biê n đó i da y dó ca c Tó ng Đó cú a Nga i na m xưa, đê chú ng cón cú ng biê t chia sê Tin Mư ng, vờ i niê m vúi hóan hí như thê tí m tha y khó ba ú đườ c ca t gia ú tróng thư a rúó ng, va xin chó chú ng cón cú ng biê t lê n đườ ng như ca c Tó ng Đó vờ i mó t ta m hó n nhê nha ng thanh thóa t va bí nh an. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV XV TN B.pdf