(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Giả sử chú ng tả có cơ hó i đi xem mó t nhả n vả t nó i tie ng, hả n rả ng có rả t nhie ú ngửơ i vả y qúảnh. Ne ú nhử chú ng tả múó n nhì n thả y khúó n mả t ngửơ i đó tó tửơ ng, thì chú ng tả phả i chen lả n dả nh chó gả n nhả t. Ne ú chú ng tả múó n đe n gả n sả t chả m đửơ c ả nh mả t, thì chú ng tả phả i lả m sảó tie n đe n trửơ c mả t ngửơ i đó đe bả t gả p ả nh mả t cú ả hó . Nó i chúng, chú ng tả tì m đú mó i cả ch đe tie p cả n nhả n vả t đó vả đó i khi chú ng tả dú ng he t sử c chen lả n đe sảó chó khóả ng cả ch cả ng gả n cả ng tó t.
Giử ả đả m đó ng chen lả n chúng qúảnh Đử c Gie sú, có nhử ng ngửơ i đú ng vả ó ả ó Ngả i. Nhửng chì có mó t cả i đú ng có y , đú ng le n nhử sơ bi bả t qúả tảng. Đó lả cả i đú ng cú ả mó t ngửơ i phú nử , mửơ i hải nả m mả c be nh bả ng húye t, mửơ i hải nả m tì m thả y chả y thúó c mả khó ng khó i, mửơ i hải nả m bi cói lả ó nhơ: khó ng đửơ c đú ng đe n ngửơ i khả c, khó ng đửơ c thảm dử nghi le ơ Đe n thơ .
Ngửơ i phú nử đú ng vả ó ả ó Đử c Gie sú bả ng tảy vả bả ng ló ng tin, mó t ló ng tin đơn sơ mả mả nh me . “Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi.” Cả i đú ng cú ả ló ng tin đả cử ú bả khó i be nh. Có n ó ng Giảiró thì tróng lú c chơ i vơ i đó , đả nghe Đử c Gie sú ản ú i “Đừng sợ, cứ tin”. Vả ke t qúả lả bả kiả dử t be nh, cón gả i ó ng Giảiró só ng lả i.
Tróng đơ i só ng Kitó hử ú, chú ng tả đả nhie ú lả n đú ng vả ó Chú ả. Đú ng đe n Lơ i Ngả i, đú ng đe n Mì nh Mả ú Thả nh Ngả i. Đú ng bả ng tảy, bả ng mie ng, bả ng rúng đó ng cú ả trả i tim. Nhửng cú ng có nhử ng lả n tả đú ng chả m Chú ả cả ch hơ i hơ t vì thó i qúen, vì bả t búó c, vì sơ ngửơ i đơ i che bải….v.v…vả ke t qúả khó ng đem lả i mó t bie n đó i nả ó tróng cúó c só ng.
Dó đó tả cả n đú ng đe n Đử c Gie sú mó i ngả y vả tả cú ng cả n đửơ c Ngả i đú ng đe n. Đả c bie t lả qúả Bì Tì ch Thả nh The , bơ i vì khi rửơ c le chú ng tả khó ng phả i chì đú ng tơ i gả ú ả ó Chú ả, mả có n đửơ c tie p xú c vơ i chì nh thả n xả c vinh qúảng cú ả Ngả i. Chú ng tả khó ng chì dử t be nh mả có n só ng lả i be n Chú ả múó n đơ i.
Ne ú nhử đơ i sảú, chú ng tả khó ng có n đảú khó , thì ngảy tử giơ , chú ng tả phả i bie t lả m chú nhử ng đó i hó i cú ả giả c qúản vả bie t thả nh hó ả nhử ng khó đảú gả p phả i.
Ne ú nhử đơ i sảú, chú ng tả khó ng có n le thúó c vả ó nhử ng thử hử ả ó the giản, thì ngảy tử giơ chú ng tả phả i bie t tử bó vơ i tie n bả c vả t chả t, gả n bó nhie t thả nh vơ i đie ú thie n hả ó ngảy tử lú c nả y.
Ne ú nhử đơ i sảú, chú ng tả se chie ú sả ng bả ng mó t ve đe p tửơi tre vả thả nh thie n, thì ngảy tử giơ chú ng tả phả i bie t trảng đie m chó tả m hó n bả ng nhử ng nhả n đử c đì ch thử c khó ng bi hử nả t.
Nó i tó m lả i, ngảy tử giơ chú ng tả phả i bie t úó n nả n sử ả đó i lả i nhử ng sải ló i khúye t đie m vả tả y trử tó i ló i rả khó i cúó c só ng, đó ng thơ i chả t đả y tre n đó i tảy chú ng tả nhử ng có ng nghie p lả nhử ng hả nh đó ng bả c ả i ye ú thửơng.
Chú ng tả khó ng só sả nh thả i đó cú ả Chú ả tróng hải tì nh húó ng khả c nhảú, mả chú ng tả hả y súy xe t khì ả cả nh mó t be n thì trử c tie p cả ú xin chó dú khó ng nó i rả, chì bie t thả m nghì chả m đửơ c vả t ả ó cú ả Chú ả lả đửơ c chử ả lả nh. Chú ả múó n chi nó i rả vả túye n xửng đử c tin cú ả mì nh trửơ c đả m đó ng, đe hả nh đó ng tin tửơ ng cả ú xin cú ả chi đửơ c nhả m lơ i. Có n ó ng hó i trửơ ng đả i die n chó ngửơ i đảú be nh, ngửơ i sả p che t đe n xin Chú ả Gie sú chử ả lả nh chó cón gả i ó ng vì em sả p che t. Tì nh húó ng ơ đả y lả ó ng khả n khóả n cả ú xin chó ngửơ i khả c, đả i die n chó ngửơ i khả c đe xin chử ả lả nh. Ô ng xin mó t cả ch dả n tie p, nhửng ó ng rả t chả n thả nh vả hóả n tóả n tin vả ó Chú ả có the chử ả chó cón gả i ó ng đửơ c khó e, đửơ c só ng lả i.
Tróng Bả i Tin Mử ng hó m nảy dả y chú ng tả lúó n bie t cả y tró ng vả tì n thả c vả ó nhử ng gì chú ng tả xin, chó dả ú chú ng tả xin Chú ả bản ơn trử c tie p chó chú ng tả, hảy chú ng tả đả i die n xin ơn chó ải khả c, nhửng tả t cả chì qúy ve mó t mó i lả Đử c Tin.
Ươ c gì chú ng tả có đửơ c nie m tin cú ả ngửơ i phú nử vả ó ng trửơ ng hó i đửơ ng tróng bả i Tin Mử ng hó m nảy. Ươ c gì Đử c Gie sú khen thửơ ng nie m tin cú ả chú ng tả bả ng ơn trơ giú p nhả n tử vả qúye n nả ng cú ả Ngửơ i. Lả y Chú ả xin the m đử c tin chó chú ng cón, đe chú ng cón khie m tó n thả y Ngả i tó mì nh thả t bì nh thửơ ng giử ả ló ng cúó c só ng. Vì vơ i đử c tin vả sử khie m nhửơ ng, chú ng tả se cả m nghie m đửơ c Chú ả. Amen.
Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV XIII TN B.pdf