(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lớp Kinh Thánh

1.Tìm Hiểu Kinh Thánh

2.Dẫn-Nhập-vào-Cựu-Ước

3.SÁCH SÁNG THẾ

4.SỰ-SA-NGÃ

5.LỤT-HỒNG-THUỶ

6.ƠN-GỌI-CỦA-ABRAHAM

7.TÌM-HIỂU-SÁCH-XUẤT-HÀNH

8.CẢNH-NÔ-LỆ

9.LỄ-VƯỢT-QUA

10.BAN-HÀNH-LỂ-LUẬT

11.XÂY-NHÀ-TẠM

12.TÌM-HIỂU-SÁCH-LÊ-VI

13.HIẾN-TẾ-VÀ-SỰ-PHÂN-CÁCH

14.TƯ-TẾ

15.TÁM-NGÀY-LỄ

16.TÌM-HIỂU-SÁCH-DÂN-SỐ

17.CHUẨN-BỊ-CHO-CUỘC-HÀNH-TRÌNH

18.LANG_THANG_TRONG_SA_MẠC

19.VÀO-ĐẤT-CANAAN

20.TÌM-HIỂU-SÁCH-ĐỆ-NHỊ-LUẬT

21.DIỄN-TỪ-THỨ-NHẤT-CỦA-ÔNG-MÔSÊ

22.DIỄN-TỪ-THỨ-HAI-CỦA-MÔSÊ

23.DIỄN-TỪ-THỨ-BA-CỦA-ÔNG-MÔSÊ

24.TÍM-HIỂU-SÁCH-GIÔSUÊ

25. ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI

26.TIẾN-LÊN

27.SỰ SỤP ĐỔ CỦA THÀNH GIÊRICÔ

28. CHIẾN DỊCH CHIẾM THÀNH AI

29.TIẾN-CHIẾM-MIỀN-BẮC

30.Tiễn-Biệt-Giôsuê

31.TÌM HIỂU SÁCH THỦ LÃNH VÀ SÁCH RÚT

32-SỰ THẤT BẠI CỦA ISRAEN

33-CÁC THỦ LÃNH

34-CÁC CUỘC BỘI GIÁO

35-TÌM HIỂU SÁCH SAMUEN QUYỂN I và SAMUEN NGƯỜI  TẠO VUA

36-SAUN-VUA-DUOC-CHON

37- ĐAVÍT, VUA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

38-TÌM HIỂU SÁCH SAMUEN QUYỂN HAI

39-SỰ CHỖI DẬY CỦA VUA ĐAVÍT

40- SỰ SA NGÃ VÀ NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA VUA  ĐAVÍT

41-TÌM HIỂU SÁCH CÁC VUA VÀ SỬ BIÊN NIÊN

42-TRIỀU-ĐẠI-HUY-HOÀNG-CỦA-VUA-SOLOMON

43-VƯƠNG QUỐC BỊ XÉ RA TỪNG MẢNH

44-SỰ MỤC NÁT CỦA ISRAEN

45-TÌM HIỂU SÁCH ÉTRA

46-HỒI HƯƠNG VÀ XÂY LẠI ĐỀN THỜ

47- HỒI HƯƠNG VÀ CẢI CÁCH DƯỚI THỜI ÉT-RA

48 – TÌM HIỂU NƠKHEMIA

49-TÌM HIỂU SÁCH ÉTTE

50-LỜI TỪ CHỐI CỦA HOÀNG HẬU VÁTTI

51-ÂM MƯU CỦA HAMAN

52-TÌM HIỂU SÁCH GIÓP

53-SATAN VÀ ĐẤNG THÁNH

54&55-GIÓP VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

56-TIM-HIEU-THANH-VINH

57-TIM-HIEU-THANH-VINH

58-TIM-HIEU-SACH-CHAM-NGON

59-TIM-HIEU-SACH-GIANG-VIEN

60-DAN-NHAP-VAO-SACH-CAC-NGON-SU

61-TIM-HIEU-ISAIA

62-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-UTDIGIAHU-VA-GIOTHAM

63-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-AKHAT

64-TIM-HIEU-ISAIA-DUOI-THOI-KHITKIGIA

65-TIM-HIEU-GIEREMIA

66-ON-GOI-VA-VIEC-TRAO-SU-VU-CUA-GIEREMIA

67-TRUOC-KHI-GIERUSALEM-THAT-THU

68-SAU-KHI-GIERUSALEM-THAT-THU

69-TIM-HIEU-SACH-EDEKIEN

70-EDEKIEN-VA-CUOC-LUU-DAY

71-NHUNG-TIEN-BAO-TRUOC-KHI-GIERUSALEM-BI-VAY-HAM

72-NHUNG-TIEN-BAO-TRONG-LUC-GIERUSALEM-BI-VAY-HAM

73-TIM- HIEU-SACH-DANIEL

74-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-NABUCODONOXO

75-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-BENSATXA

76-DANIEL-DUOI-TRIEU-VUA-DARIO-VA-KYRO

77-TIM- HIEU-SACH-HOSE-Phan-1

78-TIM- HIEU-SACH-HOSE-Phan-2

79-TIM- HIEU-SACH-GIOE-N

80-TIM- HIEU-SACH-AMOT-P1

81-TIM- HIEU-SACH-AMOT-P2

82-TIM- HIEU-SACH-OVADIA

83-TIM- HIEU-SACH-GIONA

84-TIM- HIEU-SACH-MIKHA

85-TIM- HIEU-SACH-NAKHU-M

86-TIM- HIEU-SACH-KHABACUC

87-TIM- HIEU-SACH-XOPHONIA

88-TIM- HIEU-SACH-KHACGAI

89-TIM- HIEU-SACH-DACARIA

90-TIM- HIEU-SACH-MALAKHI

91-BON- TRAM-NAM-IM-LANG

92-MOT- THIEN-CHUA-DUY-NHAT

93-TIM- HIEU-SACH-PHUC-AM

94-TIM- HIEU-PHUC-AM-MATTHEU

95-SU-XUAT-HIEN-CUA-NHA-VUA

96-CONG-BO-NUOC-TROI

97-TU-CHOI-VUA

98-CUOC-KHAI-HOAN-CUA-VUA

99-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-MACCO

100-NGUOI-TOI-TO-DUOC-CHUAN-BI

101-NGUOI-TOI-TO-LAM-VIEC

102-NGUOI-TOI-TO-BI-TU-CHOI-vA-TON-VINH

103-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-LUCA

104-SU-CHUAN-BI-CUA-CON-NGUOI

105-SU-VU-CUA-CON-NGUOI

106-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-THEO-THANH-GIOAN

107-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-GIOAN

108-DAN-NHAP-VAO-PHUC-AM-GIOAN

109-NGOI-LOI

110-NGOI-LOI-DA-HOA-THANH-NHUC-THE

111-NHAN-CHUNG-CUA-GIOAN

112-DAN-NHAP-VAO-SACH-CONG-VU-TONG-DO

113-LAM-NHAN-CHUNG-TAI-GIERUSALEM

114-LAM-NHAN-CHUNG-TAI-GIUDEA-VA-SAMARIA

115-LAM-NHAN-CHUNG-CHO-DEN-TAN-CUNG-TRAI-DAT

116-DAN-NHAP-VAO-THU-GUI-TIN-HUU-ROMA

117-CON-NGUOI-TU-NHIEN-VA-ON-CUU-DO-BOI-DUC-TIN

118-PHAM-CACH-KITO-HUU

119-THU-THU-HAI-GUI-TIN-HUU-CORINTO

120-THU-GUI-TIN-HUU-GALAT

121-THU-GUI-TIN-HUU-DOTHAI

122-SACH-KHAI-HUYEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archbishop B. J. Hickey – Biblical Origins of the Eucharist

Please view