(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật LỄ THĂNG THIÊN Năm B

LÁ THƯ MỤC VỤ Với chế độ ăn uống vừa đủ để khỏi chết đói, bất kỳ bệnh hoạn hay tật nguyền gì cũng chỉ có một loại thuốc ‘thần’ là ‘Xuyên Tâm Liên’, rồi mỗi ngày phải lao động ‘theo chỉ tiêu giao khoán’, nhất là tinh thần luôn luôn căng thẳng vì bị khủng bố dưới đủ mọi...

Lá Thư Mục Vụ – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

LÁ THƯ MỤC VỤ Có thể nó i cuó c đờ i là mó t chuó i ngà y dà i giểó gió ng. Mó i ngà y tà giểó mó t và i lờ i nó i, mó t và i hà nh đó ng và ró i nà m thà ng tró i quà, chu ng tà sể có ngà y gà t hà i nhữ ng gì chu ng tà đà giểó và i. Mà c du là khóà ng thờ i giàn có...