(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1238 – CN V MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Ed 37: 12-14 “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. ĐÁP CA Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. BÀI ĐỌCII Rm 8: 8-11 “Thánh Thần...

Tờ Tin Yêu 1237 – CN IV MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Sm 16: 1,6-7,10-13 “Ðavít được xức dầu làm vua Israel”. ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌCII Ep 5: 8-14 “Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa...

Tờ Tin Yêu 1236 – CN III MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Xh 17: 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống” ĐÁP CA Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” BÀI ĐỌCII Rm 5:1-2, 5-8 “Lòng...

Tờ Tin Yêu 1235 – CN II MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 12:1-4 “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. BÀI ĐỌCII 2 Tm 1: 8-10 “Thiên Chúa kêu gọi và...

Tờ Tin Yêu 1234 – CN I MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 2:7-9, 3: 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội” ĐÁP CA Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa BÀI ĐỌCII Rm 5: 12-19 “Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”....

Tờ Tin Yêu 1233 – CN VII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Lv 19: 1-2, 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. ĐÁP CA Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. BÀI ĐỌCII 1 Cr 3: 16-23 “Tất cả là của anh em,...