(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1303 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

BÀI ĐỌC I G 38: 1. 8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. ĐÁP CA Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở BÀI ĐỌC II 2 Cr 5: 14-17 “Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”. ALL, ALL – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta....

Tờ Tin Yêu 1302 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỊCH PHỤNG VỤ 17/06 Thứ Hai 18/06 Thứ Ba 6:30pm Tuần XI Thường Niên 19/06 Thứ Tư 6:30pm Tuần XI Thường Niên 20/06 Thứ Năm 6:30pm Tuần XI Thường Niên 21/06 Thứ Sáu 6:30pm Thánh Luy Gonzaga, Lễ Nhớ 22/06 THỨ BẢY 6:00pm Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B 23/06 CHÚA NHẬT...

Tờ Tin Yêu 1301 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I St 3: 9-15 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. ĐÁP CA Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ BÀI ĐỌC II 2 Cr 4: 13 – 5: 1 “Chúng tôi tin, nên chúng tôi...