(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1152 – CN XVIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Xh 16:2-4, 12-15 “Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa”. Đáp Ca:TV 77- Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Bài Đọc II: Eph 4:17, 20-24 “Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1151 – CN XVII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: 2V 4:42-44 “Họ ăn xong mà hãy còn dư”. Đáp Ca:TV144 – Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê. Bài Đọc II: Ep 4:16 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa tội”....

Tờ Tin Yêu 1150 – CN XVI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Gr 23:1-6 “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn” Đáp Ca:TV 22 – Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn chi. Bài Đọc II: Ep 2:13-18 “Chính Người là sự bình an của chúng ta,...

Tờ Tin Yêu 1150 – CN XVI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Gr 23:1-6 “Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn” Đáp Ca:TV 22 – Chúa chăn nuôi con, con chẳng thiếu thốn chi. Bài Đọc II: Ep 2:13-18 “Chính Người là sự bình an của chúng ta,...

Tờ Tin Yêu 1149 – CN XV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Am 7:12-15 “Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta.” Đáp Ca:TV 84- Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Bài Đọc II: Ep 1:3-14 “Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài trước khi tạo dựng thế...

Tờ Tin Yêu 1148 – CN XIV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Ed :2-5 “Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri”. Đáp Ca:TV 122- Mắt chúng con nhìn vào Chúa, cho tới khi Người thương xót chúng con. Bài Đọc II: 2 Cr 12:7-10 “Tôi rất vui sướng khoe mình về...