(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1292 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 4:32-35 “Họ đồng tâm nhất trí”. ĐÁP CA Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. BÀI ĐỌC II 1Ga 5: 1-6 “Mọi cái sinh ra bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian”. ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1285 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B BÀI ĐỌC I St 9: 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. ĐÁP CA Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 18-22...

Tờ Tin Yêu 1283 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I G 7:1-4, 6-7 “Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối”. ĐÁP CA Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can. BÀI ĐỌC II 1 Cr 9: 16-19. 22-23 “Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”....

Tờ Tin Yêu 1280 CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I 1Sm 3: 3-10. 19 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. ĐÁP CA Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa. BÀI ĐỌC II 1Cr 6: 13-15, 17-20 “Thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô”....

Tờ Tin Yêu 1279 CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH NĂM B BÀI ĐỌC I Is 60: 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. ĐÁP CA Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. BÀI ĐỌC II Ep 3: 2-3, 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”....