(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1296 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 10: 25-26, 34-35, 44-48 “Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”. ĐÁP CA Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân BÀI ĐỌC II 1Ga 4: 7-10 “Thiên Chúa là Tình Yêu” ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1295 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 9: 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. ĐÁP CA Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 18-24 “Ðây là giới răn của Người: là chúng ta...

Tờ Tin Yêu 1295 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B BÀI ĐỌC I Cv 9: 26-31 “Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”. ĐÁP CA Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 18-24 “Ðây là giới răn của Người: là chúng ta...

Tờ Tin Yêu 1294 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B

BÀI ĐỌC I Cv 4: 8-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. ĐÁP CA Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. BÀI ĐỌC II 1Ga 3: 1-2 “Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy”. ALLELUIA, ALLELUIAChúa phán:...