(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1275 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 40:1-5. 9-11 “Hãy dọn đường Chúa”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. BÀI ĐỌC II 2 Pr 3: 8-14 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. ALLELUIA, ALLELUIA...

Tờ Tin Yêu 1274 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B BÀI ĐỌC I Is 63: 16-17; 64: 1, 3-8 “Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống” ĐÁP CA Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống....

Tờ Tin Yêu 1273 CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA

CHÚA NHẬT LỄ KITÔ VUA NĂM A BÀI ĐỌC I Ed 34: 11-12, 15-17 “Phần các ngươi là những đoàn chiên của Ta, Ta xét xử giữa chiên với chiên”. ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌC II 1 Cr 15: 20-26, 28 “Người đã trao vương quốc lại...

Tờ Tin Yêu 1269 – CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. BÀI ĐỌC I Ml 1: 14 – 2: 2, 8-10 “Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. BÀI ĐỌC II...