(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1177 – CN III Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT IIITHƯỜNG NIÊNNăm C Bài Đọc I: Nkm 8, 2-6.8-10 “Họ đọc trong sácch luật và người ta hiểu được điều đã đọc” Đáp Ca: LạyChúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Bài Đọc II: 1Cr 12, 12-30 “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1176 – CN II Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊNNăm C. Bài Đọc I: Is 62: 1-5 “Cô Dâu là niềm vui cho Chú Rễ”. Đáp Ca: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Bài Đọc II: 1Cr 12, 4-11 “chính Thần Khí duy nhất phân chia cho mỗi người tùy theo ý của Người”. Alleluia , Alleluia –...

Tờ Tin Yêu 1175 – CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Năm C

CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬANăm C. Bài Đọc I: Is 42: 1-4,6-7 “Nầy tôi là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Đáp Ca: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình. Bài Đọc II: Cv 10:34-38 “Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”. Alleluia ,...

Tờ Tin Yêu 1170 – CN LỄ THÁNH GIA THẤT- NĂM C

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM C Bài Đọc I: Hc 3: 3-67, 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Bài Đọc II: Cl 3:12-21 “Về đời sống gia đình trong Chúa”....

Tờ Tin Yêu 1173 – CN LỄ THÁNH GIA THẤT Năm C

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT – NĂM C Bài Đọc I: Hc 3: 3-67, 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Đáp Ca: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Bài Đọc II: Cl 3:12-21 “Về đời sống gia đình trong Chúa”....

Tờ Tin Yêu 1172 – CN IV Mùa Vọng Năm C

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG -Năm C Bài Đọc I: Mk 5:1-4a “Nơi ngươi sẽ xuất hiện Đấng thống trị Israel”. Đáp Ca: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng con được ơn cứu sống. Bài Đọc II: Dt 10: 5-10...