(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1146 – CN XII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: G 38: 1,8-11 “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”. Đáp Ca:TV 106 – Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở. Bài Đọc II: 2Cr 5: 14-17 “Đây mọi cái mới đã được tạo dựng” Alleluia , Alleluia! – Ngôi lời đã...

Tờ Tin Yêu 1145 – CN XI Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Ed 17:22-24 “Ta cho cây thấp mọc lên”. Đáp Ca: Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Bài Đọc II: 2Cr 5:6-10 “Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa” Alleluia , Alleluia! – Chúa phán: “Ta...

Tờ Tin Yêu 1144 – CN Mình & Máu Thánh Chúa Kitô 6/6/2021

CHÚA NHẬT MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ -Năm B Bài Đọc I: Xh 24: 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Đáp Ca:Tv 115: Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Bài Đọc II: Dt 9: 11-15 “Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”....

Tờ Tin Yêu 1143 – CN Chúa Ba Ngôi 30/5/2021

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI. Năm B. Bài Đọc I: Đnl 4:32-34; 39-40 “Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Đáp Ca:Tv 32: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Bài Đọc II: Rm 8:14-17 “Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy,...

Tờ Tin Yêu 1141 – CN Chúa Thăng Thiên 16/5/2021

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Cv 1: 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Đáp Ca:Tv 46 – Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Bài Đọc II: Ep 4: 1-11 “Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”....