(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1159 – CN XXV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Kn 2:12,17-20 “Chúng ta hãy kết án, cho nó chết nhục nhã”. Đáp Ca:TV 53 Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Bài Đọc II: Gc 3:16-4:3 “Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”....

Tờ Tin Yêu 1158 – CN 24 Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Is 50:5-9 “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. Đáp Ca:TV 114 Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Bài Đọc II: Gc 2:14-18 “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Alleluia , Alleluia! –...

Tờ Tin Yêu 1158 – CN XXIV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Is 50:5-9 “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. Đáp Ca:TV 114 Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Bài Đọc II: Gc 2:14-18 “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Alleluia , Alleluia! –...

Tờ Tin Yêu 1158 – CN XXIV Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Is 50:5-9 “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi”. Đáp Ca:TV 114 Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh. Bài Đọc II: Gc 2:14-18 “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Alleluia , Alleluia! –...

Tờ Tin Yêu 1157 – CN XXIII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Is 3455:4-7a “Tai người điếc sẽ mở ra và người câm sẽ nói được”. Đáp Ca:Tv 145 Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa. Bài Đọc II: Gc 2:1-5 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo để hưởng nước Người đó sao?”....

Tờ Tin Yêu 1156 – CN XXII Thường Niên Năm B

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – Năm B Bài Đọc I: Đnl 4:1-2, 6-8 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Đáp Ca:Tv 14Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? Bài Đọc II: Gc 1:17-18, 21-22, 27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe”....