(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1303 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B

BÀI ĐỌC I G 38: 1. 8-11 "Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây". ĐÁP CA Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở BÀI ĐỌC II 2 Cr 5: 14-17 "Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng". ALL, ALL - Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì...

Tờ Tin Yêu 1302 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỊCH PHỤNG VỤ 17/06 Thứ Hai 18/06 Thứ Ba 6:30pm Tuần XI Thường Niên 19/06 Thứ Tư 6:30pm Tuần XI Thường Niên 20/06 Thứ Năm 6:30pm Tuần XI Thường Niên 21/06 Thứ Sáu 6:30pm Thánh Luy Gonzaga, Lễ Nhớ 22/06 THỨ BẢY 6:00pm Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B 23/06 CHÚA NHẬT...

Tờ Tin Yêu 1301 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I St 3: 9-15 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". ĐÁP CA Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ BÀI ĐỌC II 2 Cr 4: 13 - 5: 1 "Chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói". ALL, ALL - Lạy...

Tờ Tin Yêu 1300 CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM B BÀI ĐỌC I Xh 24: 3-8 "Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi". ĐÁP CA Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. BÀI ĐỌC II Dt 9: 11-15 "Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta". ALL, ALL - Chúa...

Tờ Tin Yêu 1299 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM B BÀI ĐỌC I Ðnl 4: 32-34, 39-40 "Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác". ĐÁP CA Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. BÀI ĐỌC II Rm 8:14-17 "Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng...

Tờ Tin Yêu 1302 CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỊCH PHỤNG VỤ 17/06 Thứ Hai 18/06 Thứ Ba 6:30pm Tuần XI Thường Niên 19/06 Thứ Tư 6:30pm Tuần XI Thường Niên 20/06 Thứ Năm 6:30pm Tuần XI Thường Niên 21/06 Thứ Sáu 6:30pm Thánh Luy Gonzaga, Lễ Nhớ 22/06 THỨ BẢY 6:00pm Chúa Nhật XII Thường Niên, Năm B 23/06 CHÚA NHẬT...

read more

Tờ Tin Yêu 1301 CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I St 3: 9-15 "Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ". ĐÁP CA Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ BÀI ĐỌC II 2 Cr 4: 13 - 5: 1 "Chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói". ALL, ALL - Lạy...

read more

Tờ Tin Yêu 1300 CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM B

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - NĂM B BÀI ĐỌC I Xh 24: 3-8 "Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi". ĐÁP CA Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. BÀI ĐỌC II Dt 9: 11-15 "Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta". ALL, ALL - Chúa...

read more