(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1237 – CN IV MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Sm 16: 1,6-7,10-13 "Ðavít được xức dầu làm vua Israel". ĐÁP CA Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. BÀI ĐỌCII Ep 5: 8-14 "Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu...

Tờ Tin Yêu 1236 – CN III MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Xh 17: 3-7 "Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống" ĐÁP CA Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!" BÀI ĐỌCII Rm 5:1-2, 5-8 "Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta,...

Tờ Tin Yêu 1235 – CN II MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 12:1-4 “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. BÀI ĐỌCII 2 Tm 1: 8-10 “Thiên Chúa kêu gọi và...

Tờ Tin Yêu 1234 – CN I MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 2:7-9, 3: 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội” ĐÁP CA Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa BÀI ĐỌCII Rm 5: 12-19 “Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”....

Tờ Tin Yêu 1233 – CN VII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Lv 19: 1-2, 17-18 "Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình". ĐÁP CA Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa. BÀI ĐỌCII 1 Cr 3: 16-23 "Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về...

Tờ Tin Yêu 1236 – CN III MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI Xh 17: 3-7 "Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống" ĐÁP CA Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!" BÀI ĐỌCII Rm 5:1-2, 5-8 "Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta,...

read more

Tờ Tin Yêu 1235 – CN II MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 12:1-4 “Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi”. ĐÁP CA Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. BÀI ĐỌCII 2 Tm 1: 8-10 “Thiên Chúa kêu gọi và...

read more

Tờ Tin Yêu 1234 – CN I MÙA CHAY Năm A

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót BÀI ĐỌCI St 2:7-9, 3: 1-7 “Nguyên tổ được tạo thành, và phạm tội” ĐÁP CA Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa BÀI ĐỌCII Rm 5: 12-19 “Chỗ mà tội lỗi đã đầy tràn, thì ân sủng đã đầy dàn dụa”....

read more