(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1286 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

BÀI ĐỌC I St 9: 8-15 "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt". ĐÁP CA Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 18-22 "Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát...

Tờ Tin Yêu 1285 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B St 9: 8-15 "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt". ĐÁP CA Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 18-22 "Hiện giờ phép thánh tẩy...

Tờ Tin Yêu 1284 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I Lv 13:1-2, 44-46 "Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại". ĐÁP CA "Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô". BÀI ĐỌC II 1Cr 10:31 – 11: 1 "Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô". ALLELUIA,...

Tờ Tin Yêu 1283 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I G 7:1-4, 6-7 "Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối". ĐÁP CA Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can. BÀI ĐỌC II 1 Cr 9: 16-19. 22-23 "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm". ALLELUIA, ALLELUIA - Chúa...

Tờ Tin Yêu 1282 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B

BÀI ĐỌC I Ðnl 18:15-20 "Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người". ĐÁP CA Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng BÀI ĐỌC II 1Cr 7: 32-35 "Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh". ALLELUIA, ALLELUIA - Ngôi...

Tờ Tin Yêu 1285 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B St 9: 8-15 "Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt". ĐÁP CA Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. BÀI ĐỌC II 1Pr 3: 18-22 "Hiện giờ phép thánh tẩy...

read more

Tờ Tin Yêu 1284 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I Lv 13:1-2, 44-46 "Người phong cùi phải ở riêng ngoài trại". ĐÁP CA "Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô". BÀI ĐỌC II 1Cr 10:31 – 11: 1 "Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Ðức Kitô". ALLELUIA,...

read more

Tờ Tin Yêu 1283 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B BÀI ĐỌC I G 7:1-4, 6-7 "Tôi phải buồn sầu mãi cho đến tối". ĐÁP CA Hãy chúc tụng Chúa, Ðấng cứu chữa những kẻ giập nát tâm can. BÀI ĐỌC II 1 Cr 9: 16-19. 22-23 "Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm". ALLELUIA, ALLELUIA - Chúa...

read more