(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Tờ Tin Yêu 1200 – CN XIV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: Is 66: 10-14 “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó.” Đáp Ca:Toànthể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Bài Đọc II: Gl 6: 14-18 “Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu.” Alleluia, Alleluia! – Chúa phán: “Nếu...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ *********** Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Trước khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu dặn các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. “Ra...

Tờ Tin Yêu 1199 – CN XIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT LỄCHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN- Năm C Bài Đọc I: 1V 19: 16, 19-21 “Êlisê đi theo Êlia.” Đáp Ca:LạyChúa, Chúa là phần gia nghiệp của con. Bài Đọc II: Gl 5: 1, 13-18 “Anh em được kêu gọi để được tự do.” Alleluia, Alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ...

Lá Thư Mục Vụ – Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm C

LÁ THƯ MỤC VỤ Bài Tin Mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu lên Giêrusalem để chu toàn sứ mạng cứu chuộc của Ngài. Ngài nêu lên tấm gương quả quyết trong trách nhiệm của mình. Đó là thái độ cần thiết cho tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Dọc đường, Ngài định vào một...

Tờ Tin Yêu 1198 – CN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA Năm C

CHÚA NHẬT LỄMÌNH MÁU THÁNH CHÚA – Năm C Bài Đọc I: St 14:18-20 “Ông mang bánh và rượu tới.” Đáp Ca:Conlà Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê. Bài Đọc II: 1Cr 11, 23-26 “Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.” Alleluia,...