(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong ngà y lễ Hiễ n Xuo ng ho m này, Già o Ho i mừ ng kí nh Chu à Thà nh Thà n, Già o Ho i mừ ng kí nh tí nh yễ u cu à Thiễ n Chu à, đừợ c từợ ng trừng quà hí nh lừợ i lừ à ngừ trễ n đà u cà c To ng Đo . Thừ c và y, Chu à Thà nh Thà n chí nh là sợ i dà y yễ u thừợng no i kễ t Chu à Chà và Chu à Con, chi pho i nhi p điễ u cu à đợ i so ng Bà Ngo i Thiễ n Chu à, cu ng nhừ toà làn cho tà t cà chu ng tà. Nhừ thễ , quà Chu à Thà nh Thà n chu ng tà hiễ u đừợ c bà n chà t tí nh yễ u cu à Thiễ n Chu à. Đo ng thợ i Chu à Thà nh Thà n cu ng đà trừ c tiễ p co ng tà c và o co ng trí nh cừ u chuo c, mo t co ng trí nh cu à tí nh thừợng yễ u mà Thiễ n Chu à đà ừợm mợ từ muo n thuợ trừợ c.
Vo n vễ n chí co 12 To ng Đo , mà Chu à đà trào mo t tro ng trà ch quà lợ n, ngoà i khà nà ng và sừ c từợ ng từợ ng cu à cà c o ng. Ấ y thễ mà cà c To ng Đo đà cu ng co và phà t triễ n mo t cà ch kho ng thễ nà o ngợ đừợ c. Tà i sào cà c To ng Đo là i chu toà n co ng viễ c nà y mo t cà ch quà ngoà n mu c và xuà t sà c nhừ và y? Điễ u nà y chu ng tà liễ n từợ ng đễ n Đà ng mà chí nh Chu à Giễ su đà hừ à bàn cho cà c o ng, đo chí nh là Thà n Chà n Ly , là Chu à Thà nh Thà n. Ngà i là Thuyễ n Trừợ ng lễ o là i Con Thuyễ n Già o Ho i vừợ t quà mo i thà ng trà m, đàu kho , bà t bợ tu đà y và chễ t cho t… từ nhừ ng ngà y sợ khài cho mà i đễ n ngà y ho m này và mà i mà i tà n cu ng thễ giợ i.
Ho m này Lễ Chu à Thà nh Thà n Hiễ n Xuo ng, to i liễ n từợ ng đễ n à m nhà c, đễ n sừ kễ t cà u cu à ngừợ i nhà c sí đà sà ng tà c rà nhừ ng bà i hà t bà t hừ u, dừ à trễ n nhừ ng no t nhà c đợn sợ mo c mà c trà m bo ng du dừợng lừu truyễ n đễ n hà u thễ . Thà t tà i tí nh, chí vo n vễ n co bà y no t nhà c tho i, mà cà c nhà c sí đà viễ t nễ n bào nhiễ u giài điễ u, bào nhiễ u à m hừợ ng là m rung đo ng lo ng ngừợ i. Sừ ho à à m rà t tinh tễ cu à ho đà tà o nễ n nhừ ng bà n nhà c chà m đễ n ngừợ i nghễ mo t cà m xu c so ng đo ng, mà kho co thễ du ng lợ i đễ diễ n tà cho thà u đà o đừợ c y nghí à cu à no .
Chu à Thà nh Thà n chí nh là nhà c sí và là nhà c trừợ ng trong bà n giào hừợ ng cu à Già o Ho i. Ngà i đà kễ t hợ p 12 To ng Đo thà nh nhừ ng no t nhà c riễ ng. Chu à Giễ su cho n 12 To ng Đo , nhừng Chu à Thà nh Thà n đà đà t đễ từ ng Vi và o đu ng vi trí , cung bà c đễ cu ng ho à lễ n mo t bà i giào hừợ ng tuyễ t hà o thễo do ng thợ i giàn. Sừ tà i tí nh cu à Chu à Thà nh Thà n là Ngà i phà n bo , kễ t hợ p và đà t đễ từ ng Vi trễ n mo t vi trí khà c nhàu cu à do ng nhà c Già o Ho i. Chu à Thà nh Thà n đà biễ n đo i cà c To ng Đo từ nhừ ng ngừợ i u lí nhu t nhà t, sợ sễ t, kho ng biễ t à n no i, kho ng dà m đừợng đà u vợ i mo i nghi ch cà nh, kho ng đu du ng mà nh từ tin, trợ thà nh nhừ ng no t nhà c thà nh tho t du dừợng, vàng vo ng đễ n tà n cu ng thễ giợ i.
Bà i Hợ p Xừợ ng cu à Già o Ho i nà y và n co n đừợ c Chu à Thà nh Thà n tà u từ ng ngà y, từ ng giợ . Trong Bà i Giào Hừợ ng đo dà u rà ng bào nhiễ u no t nhà c đà đi và o dí và ng, im hợi là ng tiễ ng, nhừ ng no và n là nễ n tà ng vừ ng chà c cho mo i sừ phà t triễ n cu à từợng lài. Thễ nễ n Chu à Thà nh Thà n luo n tí m đu mo i cà ch đà t đu ng vi trí cu à từ ng thà nh viễ n trong Già o Ho i, sào cho Già o Ho i luo n đừợ c đừ ng vừ ng vễ già tri đừ c tin và nễ t đễ p tinh tu y mà kho ng bi mài mo t thễo thợ i giàn. Đo i khi trong Già o Ho i và n luo n co nhừ ng no t đi sài cung điễ u, là c à m, nhừng cu ng kho ng là m cho Bà i Giào Hừợ ng cu à Già o Ho i mà t đi sừ hà p dà n, sừ thà nh tho t tinh tuyễ n, sừ đo ng điễ u hợ p à m, nhừng no là i là m no i bà t tí nh cà ch tà i tí nh cu à Ngừợ i Nhà c Trừợ ng, và sừ kho n ngoàn cu à Ngà i, biễ n nhừ ng tà p à m đo đi vễ đu ng vi trí trong do ng nhà c mà Ngà i đàng điễ u khiễ n.
Bà n tày thà n ky cu à Chu à Thà nh Thà n quà là điễ u nghễ , kễ t hợ p vợ i sừ kho n ngoàn vo song đà hừợ ng dà n Già o Ho i vừợ t quà nhừ ng thà ng trà m nà y đễ n nhừ ng thà ng trà m khà c, từ nhừ ng à m điễ u đợn sợ nghễ o nà n thà nh nhừ ng bà n giào hừợ ng thà nh tho t du dừợng, từ sừ mo c mà c cu à 12 Vi To ng Đo đễ n mo t thà nh từ u siễ u viễ t, à m hừợ ng vàng do i quà từ ng thễ hễ . Trà i quà biễ t bào biễ n co từợ ng chừ ng Bà i Giào Hừợ ng Già o Ho i bi tà n lu i, bi phà vợ , bi biễ n mà t là ng quễ n, nhừng sừ à m thà m vàng do i và n liễ n lí phà t rà à m thành nhừ hợi thợ , nhừ thà n khí đễ khợi dà y lo ng so t mễ n hy sinh co ng hiễ n cho ly từợ ng cu à Già o Ho i đừợ c vừ ng mà nh. Nễ u kho ng co Ngừợ i Nhà c Trừợ ng nà y thí kho ng thễ nà o từ ng no t nhà c, là từ ng kito hừ u phà t huy đừợ c à m thành ễ m di u du dừợng và thà nh tho t trong phà m vi cu à từ ng ngừợ i.
Trong thừ c tễ , nhí n là i do ng li ch sừ cu à Già o Ho i đà co rà t nhiễ u nhừ ng no t nhà c lo i nhi p, lo i à m, nhừng nhừ ng sừ lo i đo Chu à Thà nh Thà n và n kiễ n trí truyễ n sinh khí đễ giu p chu ng tà chí nh sừ à, đễ kho i biễ n mí nh thà nh nhừ ng à m thành cho i tài, hoà c là m mà t đi à m điễ u Du Dừợng, cu ng kho ng đà nh mà t tí nh hiễ p nhà t trong Già o Ho i. Kho ng co mo t no t nhà c nà o mà kho ng quàn tro ng trong mo t bà n nhà c. Cung điễ u trà m bo ng hày cào trà o đễ u do Bà n Tày Chu à Thà nh Thà n viễ t nễ n. Ngà i đà t đễ dà u thà ng, dà u trà m rà t tinh tễ ky lừợ ng sào cho phu hợ p trễ n từ ng vi trí khà c nhàu đễ phà t rà à m thành tro n đà y. Mo i ngừợ i chu ng tà cu ng là nhừ ng no t nhà c đà đừợ c Chu à Thà nh Thà n dễ t lễ n thà nh nhừ ng khu c cà tuyễ t vợ i, Ngà i đà sà p xễ p sào cho từ ng no t nhà c luo n co tí nh đo ng bo , hiễ p nhà t trong mo t khuo n nhà c đễ trợ thà nh mo t Bà n Giào Hừợ ng là Già o Ho i cu à chu ng tà ho m này.
Là y Chu à Thà nh Thà n, xin Ngà i luo n ngừ xuo ng trễ n Già o Ho i đễ cành tà n Già o Ho i, giừ gí n Già o Ho i luo n trinh trong vễ n tuyễ n và thà nh thiễ n. Xin du ng mo i ngừợ i chu ng con nhừ nhừ ng no t nhà c thiễ ng, đễ chu ng con biễ t phà t rà nhừ ng à m thành thà nh tho t du dừợng trong Bà n Hợ p Xừợ ng cu à Già o Ho i, và từ đo thễ giàn luo n nhà n biễ t Ngà i là Nhà c Trừợ ng ví đà i đàng điễ u khiễ n thễ giợ i đi và o Bà n Tí nh Cà, mà Thiễ n Chu à Chà đà trào tà ng cho con ngừợ i quà chí nh Con Chí Ấ i cuà Ngà i. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV – LỄ CTTHX.pdf