(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
iữ a cuộ c đờ i lữ thữ tra n gian na y, cộ qua nhiề u tiề ng gộ i: tiề ng gộ i cu a va t cha t, tiề ng gộ i cu a danh vộ ng, cu a quyề n lữ c, cu a xa c thi t… Nhữ ng tiề ng gộ i độ độ i khi la m a t đi tiề ng gộ i cu a Chu Cha n Giề su đề rộ i ta ma i mề đi thềộ nhữ ng tiề ng gộ i độ .
Cộ khi ta tha y nhữ ng ngữờ i tha n cu a chu ng ta, ngay trộng gia đì nh cu a chu ng ta cữ ma i miề t đi tì m độ ng tiề n, đi tì m quyề n lữ c, đi tì m danh vộ ng ba t cha p ba ng mộ i ca ch.
Cộ khi ta tha y ngữờ i ga n bề n ca nh ta laộ đa u va ộ nhữ ng cuộ c vui vộ bộ va chi tiề u tha t phung phì va lề thuộ c na ng nề va ộ tiề n cu a va t cha t.
Cộ khi ta tha y ngữờ i ra t ga n chu ng ta cữ ma i say thềộ cuộ c tì nh khộ ng cộ điề m dữ ng va ngang tra i…
Ta t ca nhữ ng ngộ n ngang cu a cuộ c đờ i nhữ thề đa p va ộ ma t ta, lền va ộ lộ ng ta tữ lu c na ộ ta khộ ng biề t. Va ba n tha n ta, nhiề u la n nhiề u lu c ta cu ng rời va ộ ca m ba y cu a thề gian, cu a cuộ c đờ i, đề ta khộ ng cộ n đu thinh la ng đề nghề tiề ng cu a Mu c Tữ Giề su nữ a. Chì trộng thinh la ng, chì trộng tì nh la ng cu a cuộ c đờ i ta mờ i nghề rộ đữờ c tiề ng cu a Mu c Tữ Giề su ma thộ i.
Chu a Nha t 4 Phu c Sinh cộ n gộ i la Chu a Nha t Chu a Chiề n La nh, tua n na y cu ng chộ chu ng ta ca m nghiề m sa u xa về tì nh yề u va vai trộ mu c tữ cu a Chu a Giề su; Nga i đa hộa n tha nh sữ vu mu c tữ cu a Mì nh mộ t ca ch qua tuyề t vờ i.
Mộ i ngữờ i chu ng ta hộ m nay cu ng đữờ c mờ i gộ i đề nhì n tha y mì nh trộng vai trộ la ngữờ i mu c tữ . Bờ i vì khộ ng pha i chì cộ Linh Mu c Tu Sì mờ i la ngữờ i mu c tữ , những khi ta la nh nha n Bì Tì ch Rữ a Tộ i, chu ng ta cu ng mang trộng mì nh tra ch nhiề m cu a ngữờ i mu c tữ . Va y mộ i ngữờ i chu ng ta ai cu ng cộ bộ n pha n cu a riề ng mì nh va chu ng ta cu ng ha y thi ha nh tra ch vu a y ba ng tì nh yề u.
Ha y trờ tha nh mu c tữ nha n la nh thềộ gữờng Tha y Giề su. Cha Mề ha y la mu c tữ cu a cộn ca i, tha y cộ Gia ộ ha y la mu c tữ cu a Hộ c Sinh, ngữờ i la m Chu ha y la mu c tữ cu a nha n cộ ng, Anh Chi Lờ n ha y la mu c tữ cu a ca c Em Nhộ , Linh Mu c la mu c tữ cu a Gia ộ Da n, Tu Sì la mu c tữ cu a Tha Nha n…Nề u mộ i ngữờ i chu ng ta thữ c hiề n đu ng vai trộ mu c tữ cu a mì nh, thì cha c cha n ờ độ tì nh yề u đữờ c triề n nờ .
Ha y thữ c hiề n lờ i kề u gộ i cu a Đữ c Tha nh Cha Phanxicộ trộng sữ điề p Nga y Thề giờ i ca u chộ ờn Thiề n Triề u 2015 ra ng : “Hãy ra khỏi chính mình, đi ra khỏi sự thoải mái và cứng nhắc của cái tôi để đặt trọng tâm đời sống mình nơi Đức Giêsu Kitô,” cộ nghì a ra ng pha i la y Tì nh yề u Chu a Giề su la tiề u chì va lề sộ ng chộ đờ i Kitộ hữ u chu ng ta. Ma tì nh yề u Chu a cộ t ờ điề m na y la hiề u biề t, quan ta m cha m sộ c va hy sinh chộ độa n chiề n.
Hộ m nay Lề Chu a Chiề n La nh, chu ng ta ha y da ng lờ i ca m ta Thiề n Chu a đa ban chộ Gia ộ Hộ i luộ n cộ nhữ ng mu c tữ hề t lộ ng vì đa n chiề n. Ca m ta Chu a đa ban chộ chu ng ta cộ cha, cộ mề luộ n hề t mì nh hy sinh chộ chu ng ta. Ca m ta Chu a đa thữờng cha m sộ c, chờ chề va gì n giữ cuộ c đờ i chu ng ta ba ng muộ n nghì n ca ch. Ca m ờn Chu a va n nuộ i dữờ ng chu ng ta trề n độ ng cộ xanh tữời la ba n tiề c Tha nh Thề , nhờ độ ma ta đữờ c nộ thộa a n tì nh cu a Chu a. Ườ c gì mộ i ngữờ i chu ng ta biề t siề ng na ng đề n vờ i ba n tiề c Tha nh Thề . Xin đữ ng baộ giờ đề ta m hộ n mì nh bi chề t độ i, chề t kha t ngay bề n nguộ n nữờ c trộng la nh vờ i độ ng cộ xanh tữời la Ba n tiề c Tha nh Thề , ma Chu a Giề su vờ i tì nh mu c tữ đa dộ n sa n chộ chu ng ta.
Nga y nay, Đữ c Giề su va n ca n nhữ ng vi mu c tữ tộ t la nh lộ chộ độa n chiề n trề n thề giờ i. Ngữờ i ra t ca n ca c ba n trề hiề n tha n chộ sữ ma ng mu c tữ na y. Ngữờ i mờ i gộ i chu ng ta ha y nhì n ba ng tra i tim yề u thữờng, đề tha y nhữ ng cờn độ i Lờ i Chu a, độ i tì nh thữờng, độ i cu a a n, độ i y nghì a cuộ c sộ ng. Ngữờ i kề u gộ i chu ng ta ha y tha thiề t xin Cha chộ nhiề u mu c tữ ta n tu y hờn, thanh khiề t hờn, vộ vi lờ i hờn, va tha nh đữ c hờn.
Ườ c mộng saộ mộ i ngữờ i chu ng ta ha y luộ n bữờ c đi dữờ i sữ hữờ ng da n cu a Vi Mu c Tữ Nha n La nh la Chu a Giề su, nhờ độ chu ng ta sề tờ i đữờ c bề n bờ ha nh phu c yề u thữờng.
Lm Nguyễn Kim Sơn

LTMV CN IV PS – CHÚA CHIÊN LÀNH.pdf