(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO
TAM NHẬT THÁNH 2021
~~~~o0o~~~~

TỐI THỨ NĂM – 01/04/2021
7:00 pm : Ngắm Nguyện
8:00 pm : Thánh Lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly & Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU – 02/04/2021
Sáng : 9:00 am – Cộng Đoàn Đi Đàng Thánh Giá
Chiều : 2:00 pm – Ngắm Nguyện
2:30 pm – Hoạt Cảnh Thương Khó
3:00 pm – Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa

TỐI THỨ BẢY – 03/04/2021
7:00 pm : Ngắm Nguyện
8:00 pm : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

ChuongTrinhTuanThanh_CDCGVNTU