(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO MỚI
Thứ Sáu – Ngày 7 / 5 / 2021

V/v- NỚI RỘNG HẠN CHẾ COVID-19 LOCKDOWN
Áp Dụng từ THỨ BẢY 08/05/2021 đến 15/05/2021

~~~oOo~~~
Tiếp theo Văn Thư Mới của Chính Phủ Tiểu Bang – Ban hành Thứ Năm – 06/05/2021 & của Văn Phòng TGM – Ban hành Thứ Sáu – 07/05/2021 – về việc NỚI RỘNG THÊM những hạn chế về Covid-19 như sau:
1. Các Nhà Thờ & những Nơi Thờ Phượng được mở của trở lại – Với số người tối đa như trước Lockdown.
KHÔNG PHẢI ĐEO KHẨU TRANG
KHÔNG PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI

2. Tuy nhiên, mọi người đến tham dự các TL & Nghi thức PV VẪN đòi buộc :
* Đăng ký khi đến tham dự với Tên – Số phone hay Scan qua SafeWA App.
* Rửa tay thường xuyên với nước khử trùng Sanitizers

~~~oOo~~~
RƯỚC KIỆU THÁNG HOA và DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO CHIỀU THỨ BẢY – NGÀY 08 / 05 / 2021
BẮT ĐẦU RƯỚC LÚC 5.15PM
Xin Kính Mời CĐ Tham Dự

Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc Phi Hùng (BTT – 0413 960 790 ) hay
Nguyễn Hiệp – Mob. 0412 571 835 – Email : jvhn56@gmail.com