(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CURSILLO: Xin kính mời Quý Cha Linh Hướng, Quý Nữ Tu và Anh Chị Em Cursillistas cùng đến tham dự Thánh lễ mừng Bổn Mạng của Phong trào trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật 27/6/2021, sau Thánh lễ, chúng ta sẽ có:

– Đại Hội Ultreyal,

– Chào Mừng Tân Văn Phòng Điều Hành nhiệm kỳ 2021-2024

– Tiệc Mừng Bổn Mạng

Xin kính mời Quý Cha, Quý Nữ Tu, Quý Anh Chị Em Cursillistas đến tham dự Thánh lễ, Đại Hội Ultreya và chào mừng Tân VPĐH nhiệm kỳ 2021-2024.

Thay mặt VPĐH, Chủ tịch Trương Huy Cận.

CHÚC MỪNG: Cha Phạm Quang Hồng và Cha Nguyễn Kim Sơn cám ơn đến Văn Phòng Điều Hành Cursillo Tây Úc nhiệm kỳ 2018–2021, đã quảng đại hy sinh, đồng hành và hướng dẫn Phong Trào trong những năm qua. Xin Chúa trả công và ban muôn ơn lành cho tất cả Quý Anh Chị qua sự nhiệt huyết và tinh thần phục vụ cho Phong Trào và Cộng Đoàn. Đồng thời, Hai Cha cũng chúc mừng đến Tân Ban Điều Hành mới nhiệm kỳ 2021–2024, đã chấp nhận dẫn thân nhận lãnh trách nhiệm để phục vụ cho Phong Trào. Xin Chúa luôn ban cho Anh Chị ngày càng thêm nhiệt huyết và khôn ngoan trong sứ vụ mới.

Lm Phạm Quang Hồng và Lm Nguyễn Kim Sơn