(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Liên lạc

Contact Vietnamese Catholic Community of Perth

—————————————————————————-

ĐƠN XIN RỬA TỘI – APPLICATION FOR BAPTISM IN THE CATHOLIC CHURCH
Download PDF, điền form và gặp các Cha để booking.
Download PDF, fill the form and contact priest for booking.

—————————————————————————-

TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC
3 Victoria Rd, Westminster WA 6061
Telephone: (08) 9344 4437

NHÀ XỨ
58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061
Telephone: (Số bàn) (08) 9344 4437
(Số Mobile) 0423 935 495

Xin lễ hoặc website Email: info@vietcatholicperth.org
Ban Truyền Thông (BTT): vietcatholicperth@gmail.com

—————————————————————————-

Nếu có ý kiến hay những gì cần sửa lại trên website, xin liên lạc:

Ban Truyền Thông (BTT): vietcatholicperth@gmail.com

Trân trọng. BTT