(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Thật ý nghĩa khi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đấng Phục Sinh tỏ mình cho các môn đê nhậ n Chú ậ Nhậ t “LÒ NG THƯƠNG XÒ T CHÚ A”. Cậ m giậ c ngậ t ngậ ý súng sướ ng vậ bậ t ngớ khiê n cậ c mỏ n đê khỏ ng thê nậ ỏ tin vậ ỏ đỏ i mậ t cú ậ cậ c ỏ ng. Chĩ nh cậ c ỏ ng đậ nhĩ n thậ ý Chú ậ bi trậ tậ n, vậ c thậ p giậ , bi đỏ ng đinh, bi chê t trêỏ trê n thậ p giậ , trậ i tim bi đậ m thậ ú, vậ đướ c chỏ n cậ t, nhưng bậ t ngớ xúậ t hiê n đư ng giư ậ cậ c ỏ ng, rậ t gậ n gú i thậ n thướng như ngậ ý nậ ỏ.

Cậ c ỏ ng ngớ rậ ng ậ m dướng cậ ch biê t, túýê t vỏ ng hỏậ n tỏậ n, khỏ ng cỏ n mỏ t chú t hý vỏ ng vậ ỏ Thậ ý, rỏ i sư xúậ t hiê n cú ậ Chú ậ mậng chỏ cậ c ỏ ng cậ m giậ c Thậ ý trỏ lậ i đướ c đỏậ n tú sậú mỏ t biê n cỏ kinh hỏậ ng, vậ tướ ng chư ng đi nh hướ ng tướng lậi cú ậ cậ c ỏ ng tận thậ nh mậ ý khỏ i, nhưng hỏ m nậý lậ i đướ c thậ ý Thậ ý, chậ m đê n Thậ ý vậ nỏ i chúýê n vớ i Thậ ý.
Đậ ý lậ thớ i khậ c hậ nh phú c nhậ t, niê m vúi vớ ỏ ậ khỏ ng gĩ diê n tậ giậ ý phú t đỏậ n viê n, giậ ý phú t trú ng phú ng. Tĩ nh Thậ ý trỏ lậ i cậ ng gậ n bỏ hớn, niê m tin cú ậ cậ c ỏ ng đướ c nhậ n lê n bỏ i phậ n, đi nh hướ ng tướng lậi cú ậ cậ c ỏ ng rỏ rậ ng hớn, cậ c ỏ ng khỏ ng cỏ n trậnh chậ p đi ậ vi cậỏ thậ p, mậ hỏậ n tỏậ n trớ nê n giỏ ng như Thậ ý, cú i xúỏ ng rư ậ chậ n vậ phú c vú như Thậ ý, dậ m hý sinh mậ ng sỏ ng vĩ Thậ ý vậ vĩ niê m tin vậ ỏ Đậ ng Phú c Sinh, chĩ nh lậ Thậ ý mĩ nh.
Chú ng tậ hậ ý thư qúận sậ t Trậ i Tim Giê sú, trậ i tim ngướ i Thậ ý; đỏ ng thớ i cú ng thỏậ ng qúậ trậ i tim Tỏ mậ, trậ i tim ngướ i hỏ c trỏ ; nhớ đỏ , cỏ thê hiê ú đướ c đỏ i chú t lỏ ng Chú ậ, đỏ i chú t lỏ ng tậ.
Trậ i Tim Giê sú, mỏ t trậ i tim chận chư ậ ýê ú thướng mậ Tin Mư ng khỏ ng ngư ng lậ p đi lậ p lậ i đậ bậỏ lậ n “Ngài chạnh lòng thương” trướ c cậ nh cú ng khỏ n cú ậ cỏn ngướ i. Trậ i Tim Tỏ mậ, mỏ t trậ i tim nhậ t đậ m ngớ vư c vậ túýê t vỏ ng. Sư ngậ lỏ ng cú ậ Tỏ mậ xú c phậ m đê n Thậ ý đậ ú kê m viê c bậ n Thậ ý hậý chỏ i Thậ ý cú ậ hậi bậ n đỏ ng mỏ n! Cỏ khi cỏ n tê hớn; bớ i lê , Giúđậ vậ Phê rỏ trậ nh nê liê n lúý đê n mỏ t ngướ i sậ p tư giậ cỏ i sỏ ng; trỏng khi Tỏ mậ lậ i đận tậ m chỏ i nhậ n mỏ t Đậ ng vư ậ trớ vê tư cỏ i chê t. Chĩ nh vĩ trậ i tim Ngướ i Thậ ý đậ ýê ú dậ ú lỏậ i ngướ i qúậ bỏ i, nê n Đư c Giê sú Phú c Sinh đậ mỏ t lậ n nư ậ “chạnh thương chạm đến” vậ bậ ng bỏ trậ i tim thướng tĩ ch cú ậ ngướ i mỏ n sinh. Ngậ i đậ dú ng lớ i khỏ n khê ỏ nhê nhậ ng trậ ch ýê ú ngướ i hỏ c trỏ . Ngậ i dỏ dậ nh chư khỏ ng mậ ng mỏ , chiê ú chúỏ ng chư khỏ ng phĩ bậ ng, “Hãy đặt ngón tay con vào đây, hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Thôi, đừng cứng lòng nhưng hãy tin”. Nhớ đỏ , bĩ nh ận lậ i đê n vớ i tậ m hỏ n ngướ i mỏ n đê .
Cỏ lê mỏ i ngướ i trỏng chú ng tậ hỏ m nậý, dú ớ đậ ng bậ c nậ ỏ, cú ng đê ú cậ m thậ ý cậ n đê n lỏ ng Chú ậ xỏ t thướng hớn bậ t ký ậi. Vĩ chĩ cỏ Chú ậ mớ i lậ Đậ ng xỏ t thướng thậ t; chĩ cỏ Chú ậ mớ i biê t đướ c mỏ i ngướ i chú ng tậ cậ n đê n lỏ ng thướng xỏ t cú ậ Ngậ i; chĩ cỏ Chú ậ lậ Đậ ng cỏ thê chư ậ lậ nh, cỏ thê hậ n gậ n, cỏ thê bậ ng bỏ , cỏ thê đêm vê vậ trậỏ tậ ng bĩ nh ận, mỏ t sư bĩ nh ận khỏ ng ậi lậ ý mậ t.
Sư “Bình An” vậ “Lòng Thương Xót” cú ậ Chú ậ đướ c diê n tậ cú thê qúậ Bĩ Tĩ ch Giậ i Tỏ i, vĩ đê n tỏ ậ giậ i tỏ i lậ đi tĩ m bĩ nh ận vậ sư thậ thư , nê n dướ ng như khỏ ng cỏ hỏ i nhậ n nậ ỏ khi rậ khỏ i tỏ ậ giậ i tỏ i mậ khỏ ng cỏ cậ m giậ c bĩ nh ận, nhê nhậ ng, thậnh thỏậ t vĩ mĩ nh đướ c thậ mỏ i tỏ i lỏ i. Sỏng sỏng vớ i Bĩ Tĩ ch Hỏ ậ Giậ i, Bĩ Tĩ ch Thậ nh Thê đướ c sậ nh vĩ lậ “Bữa Tiệc Yêu Thương”, “Bữa Tiệc Thương Xót” mậ chĩ nh Đậ ng Phú c Sinh lậ Chú ậ Kitỏ đậ thiê t lậ p đê ớ cú ng vớ i nhậ n lỏậ i.
Chĩ nh Bư ậ Tiê c nậ ý chú ng tậ đướ c bỏ dướ ng bậ ng Lớ i, bậ ng Mĩ nh vậ Mậ ú cú ậ Chú ậ, vậ tư nới đậ ý chú ng tậ sê đướ c trớ nê n giỏ ng Ngậ i, đướ c Chú ậ sỏ ng trỏng tậ, vậ tậ sỏ ng trỏng Chú ậ. Qúậ Bư ậ Tiê c nậ ý chú ng tậ cú ng đướ c kê t hớ p vớ i thậ nhậ n vậ trớ nê n nhiê m thê cú ậ Chú ậ, vĩ chú ng tậ nhậ n đướ c nhiê ú ớn ĩ ch tư súỏ i ngúỏ n thướng xỏ t khỏ ng bậỏ giớ cậ n.
Như Lớ i kinh chú ng tậ vậ n đỏ c: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”, diê n tậ đú ng thậ i đỏ mậ chú ng tậ múỏ n cỏ , đê chú ng tậ đậ t niê m tin tướ ng vậ phỏ thậ c túýê t đỏ i vậ ỏ tậý Thiê n Chú ậ, Đậ ng cư ú rỏ i dúý nhậ t cú ậ chú ng tậ! Như ng tiậ sậ ng cú ậ lỏ ng nhậ n tư Chú ậ bận lậ i niê m hý vỏ ng, mỏ t cậ ch đậ c biê t, chỏ như ng ậi cậ m thậ ý mĩ nh bi đê bê p dướ i gậ nh nậ ng cú ậ tỏ i lỏ i.
Ướ c gĩ chú ng tậ lúỏ n nhậ n rậ tĩ nh thướng vỏ bớ bê n cú ậ Chú ậ, đê chú ng tậ lúỏ n tĩ n thậ c vậ ỏ lỏ ng thướng xỏ t cú ậ Chú ậ, đê ậ n sú ng cú ậ Chú ậ chư ậ lậ nh như ng vê t thướng tậ m hỏ n vậ thậ n xậ c chỏ chú ng tậ.
Lậ ý Chú ậ Giê sú đậ ý lỏ ng thướng xỏ t, xin đêm chú ng cỏn đê n vớ i Ngậ i, đê chú ng cỏn đướ c bĩ nh ận vậ hậ nh phú c như cậ c mỏ n đê ngậ ý xưậ đậ nhĩ n thậ ý Chú ậ hiê n rậ đư ng giư ậ cậ c ỏ ng, bận Bĩ nh An Phú c Sinh đê n chỏ cậ c ỏ ng. Xin Chú ậ chỏ chú ng cỏn lúỏ n cậ m nhậ n đướ c Lỏ ng Chú ậ Xỏ t Thướng trỏng cúỏ c sỏ ng, đê chú ng cỏn cậ m thậ ý Ngậ i gậ n gú i vậ đậng hiê n diê n vớ i chú ng cỏn tư ng ngậ ý trỏng mỏ i thậ ng trậ m cú ậ cúỏ c đớ i chú ng cỏn. Amên.
Lm Nguyễn Kim Sơn
T

LTMV CN II PS.pdf