Ban Thường Vụ

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại
Chủ Tịch: Ông Matthew  Lê Minh 9378 2681

0408917582

Phó Nội Vụ: Anh Antôn Nguyễn Đình Dương 9349 2540

0403622994

Phó Ngoại Vụ: Anh Vincent Phạm ĐứcTuấn 9285 1678

0421071593

Kỹ Thuật: Anh Lôrenso Nguyễn Hữu Minh 62617095

0420501314

Tài Chánh: Ch Maria Đinh Thị Vẻ 9375 1540

0410047087

Ủy Viên Nhân Sự: Anh Antôn Nguyễn Tiến Hòa 0424399848
Thư Ký: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân 92487274

0430088507

Phụ Trách Giới Trẻ: Anh Phanxicô Saviê Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh: Ông Giuse Hoàng Minh Tân 94719485

0439929544

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican