Ban Thường Vụ

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại

Chủ Tịch:


Ông Matthew  Lê Minh 9378 2681

Phó Nội Vụ:


Anh Antôn Nguyễn Đình Dương 9349 2540

Phó Ngoại Vụ:


Anh Vincent Phạm ĐứcTuấn 9285 1678

Kỹ Thuật:


Anh Lôrenso Nguyễn Hữu Minh 6261 7095

Tài Chánh:


Ch Maria Đinh Thị Vẻ 9375 1540

Phụ Trách Giới Trẻ:


Sister Joanne Lê Linh 0412 972 110

Thư ký:

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân 92487274

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican