(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

BAN THƯỜNG VỤ 2022-2024

LỜI CHÀO MỪNG QN NGUYỄN KIM SƠN

Chúng Tôi đại diện cho Cộng Đoàn chào đón Quý Anh Chị trong Tân BTV. Xin tình yêu Thiên Chúa Giáng Sinh, chúc lành cho mọi thành viên  trong gia đình của Quý Anh Chị trong sứ vụ mới. Cùng với mẫu gương tuyệt hảo của Gia Đình Thánh Gia, xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho Quý Anh Chị để Quý Anh chị tiếp tục dấn thân trong hy sinh, phó thác trong khiêm nhường và phục vụ trong yêu thương – hiệp nhất, hầu mưu cầu cho lợi ích chung.

Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận

Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận

Thư Ký Cộng Đoàn

Anh Jerome Trương Huy Cận

Anh Jerome Trương Huy Cận

Chủ Tịch Cộng Đoàn

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân

Phó Nội Vụ

Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình

Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình

Phó Ngoại Vụ & Thư Ký BTV

Anh Joseph Nguyễn Hiệp

Anh Joseph Nguyễn Hiệp

Ủy Viên Đặc Trách Phụng Vụ

Anh Joseph Hoàng Viết Tam

Anh Joseph Hoàng Viết Tam

Ủy Viên Tài Chánh - Xã Hội

Anh Anthony Phạm Văn Bình

Anh Anthony Phạm Văn Bình

Ủy Viên Trật Tự - Bảo Trì

Anh Eric George Nguyễn

Anh Eric George Nguyễn

Ủy Viên Truyền Thông & Đặc Trách Giới Trẻ

Ông Giuse Hoàng Minh Tân

Ông Giuse Hoàng Minh Tân

Trưởng Ban Tài Chánh