(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
  1. THỨ SÁU (26/01/2024)

** LỄ AUSTRALIA DAY: 6:30pm

  1. THỨ SÁU (09/02/2024)

** LỄ GIAO THỪA: 7:00pm

(Lễ Tạ Ơn Cuối Năm)

  1. THỨ BẢY (10/02/2024)

** LỄ MỒNG 1 TẾT: 6:00pm

(Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới)

  1. CHÚA NHẬT (11/02/2024)

** LỄ MỒNG 2 TẾT: 10:00am

(Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)

Lưu ý: (KHÔNG CÓ Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót và Thánh Lễ Chiều)

  1. THỨ HAI (12/02/2024)

** LỄ MỒNG 3 TẾT: 7:00pm

(Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm)