(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Nhà Lưu Trữ Tro

HỢP ĐỒNG TRO LƯU TRỮ – Columbarium Agreement – Download form here

NỘI QUY NHÀ LƯU TRỮ TRO HỎA TÁNG – Download form here

Liên hệ Ủy ban quản trị:
Anh Huy Cận | Mobile 0422 288 202 | Email: cantruonghuy@yahoo.com

********************************

NỘI QUY NHÀ LƯU TRỮ TRO HOẢ TÁNG

Trong bản nội quy này:
➢ “Giáo xứ” là “Cộng đoàn Công Giáo Việt nam Tây Úc”.
➢ “Giáo dân” là “thành viên của Cộng đoàn”, những người đã ghi danh trong sổ
thống kê dân số của Cộng đoàn.
➢ “Người ký hợp đồng” là người đã ký tên vào hợp đồng lưu trữ tro hỏa táng với
giáo xứ.
➢ “Ủy ban quản trị” là ủy ban đặc trách về vấn đề lưu trữ tro hỏa táng do Hội
Đồng Giáo Xứ thành lập.

1. Mục đích của nhà lưu trữ tro hỏa táng (NLTTHT) là gì?
Nhà lưu trữ tro hỏa táng là một nơi linh thiêng được xây cất trên đất của giáo xứ dành cho sự mai táng tro cốt của giáo dân và gia đình trực thuộc. Đây là nơi đặc biệt dành cho những ai đã yêu thương và có mối liên hệ gắn bó với giáo xứ và muốn duy trì mối liên hệ đó sau khi qua đời.

2. Tro cốt của những ai có thể được mai táng trong nhà lưu trữ tro hỏa táng?
* Giáo dân trước đây và hiện tại của giáo xứ.
* Người phối ngẫu của giáo dân (bao gồm người phối ngẫu không Công giáo).
* Con cái, cha mẹ, hoặc anh chị em của giáo dân (bao gồm con cái, cha mẹ hoặc anh chị em nuôi, hoặc là con riêng của người phối ngẫu).
* Tùy thuộc vào quyết định của ủy Ban Quản Trị Nhà Lưu Trữ Tro Hỏa Táng (NLTTHT).

3. Ai có thể ghi danh để mai táng tro cốt trong nhà lưu trữ ?
Thân nhân hoặc người thi hành di chúc của người quá cố với điều kiện tiên quyết là họ:
* Xác định đã chấp nhận những điều khoản của hợp đồng bằng cách ký tên trong hợp đồng lưu trữ tro hỏa táng (chữ ký này sẽ được cha xứ thị thực) và:
* Trả đầy đủ lệ phí (xin coi phần thứ 10 dưới đây).
Sau khi đã ký hợp đồng lưu trữ tro hỏa táng, ủy ban quản trị sẽ chỉ liên lạc với người ký hợp đồng liên quan đến tro cốt sẽ được mai táng hay đã được mai táng trong nhà lưu trữ tro hỏa táng.

4. Tro cốt sẽ được đặt như thế nào trong nhà lưu trữ?
Tro cốt sẽ được đựng trong một bình chứa đặc biệt. Bình tro này sẽ được đặt trong một ngăn hộc trong tường và hộc sẽ được đóng kín bằng một bia tưởng niệm do Ban Quản Trị Nhà Lưu Trữ Tro Hoả Táng đặt làm để bảo đảm tính đồng nhất cho toàn thể khu vực NLTTHT.
Nhà lưu trữ tro hỏa táng được chia thành nhiều khu vực. Các ngăn hộc có ghi số sẽ được sắp tuần tự trong mỗi khu vực.
Nghi thức mai táng sẽ được cha xứ qui định chiếu theo phương thức thờ phượng của Giáo Hội Công Giáo La Mã.

5. Những bình chứa nào có thể sử dụng?
Để bảo đảm tính đồng nhất của Nhà Lưu Trữ Tro Hoả Táng và kích thước của các hộc chứa tro cốt đã được làm sẵn, Uỷ Ban Quản Trị NLTTHT sẽ cung cấp các hộp đựng tro, chi phí đã bao gồm trong lệ phí tổng cộng.

6. Có được mai táng hơn một hũ tro cốt trong một ngăn hộc không?
Không được. Mỗi ngăn hộc được thiết kế để chứa một hộp tro cốt mà thôi.

7. Ai chịu trách nhiệm sắp xếp bia tưởng niệm và chữ khắc trên đó ?
Để bảo đảm sự đồng nhất về hình thức, tất cả các tấm bia và chữ khắc sẽ được đặt làm bởi Ủy Ban Quản trị nhà lưu trữ tro hỏa táng với sự chấp thuận của cha xứ.
Chữ khắc trên bia cho mỗi cá nhân phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà lưu trữ ngoại trừ trường hợp có sự chấp thuận đặc biệt của cha xứ.

8. Có được đặt những vật thể khác trong hộc hay chung quanh nhà lưu trữ tro hỏa táng không?
Không được. Giáo xứ sẽ bảo trì một khu vườn trong khuôn viên nhà lưu trữ tro hỏa táng. Không được thêm bông hoa hoặc vật thể nào khác trong ngoài nhà lưu trữ.

9. Có thể lấy tro cốt đi sau khi mai táng không ?
Theo dự định thì tro cốt sẽ đuợc lưu trữ trong 25 năm. Khi hết hạn, vấn đề tiếp tục lưu trữ sẽ được Ban Quản Trị xét lại.
Trong thời gian lưu trữ, nếu có trường hợp ngoại lệ, người ký hợp đồng có thể gặp cha xứ để xin phép lấy tro cốt đi và chịu mọi chi phí, bao gồm cả chi phí phục hồi ngăn hộc về tình trạng nguyên thủy. Sau khi tro cốt đã được lấy đi theo những qui định trong đoạn văn này, ngăn hộc có thể được tái phân phối.

10. Phải trả những lệ phí nào cho nhà lưu trữ tro hỏa táng
Phải trả lệ phí để được cấp giấy phép lưu trữ tro cốt trong một ngăn hộc và lệ phí mua, khắc chữ và gắn bia tưởng niệm.
Theo thời gian, tất cả lệ phí và các chi phí khác có thể được Ủy Ban Quản Trị duyệt xét lại và thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
Lệ phí hiện thời cho mỗi ngăn hộc đơn là $700.00.
Lệ phí hiện thời cho mỗi ngăn hộc đôi là $1400.00, hộc thứ nhì chỉ dành cho người phối ngẫu. Khi người phối ngẫu còn tại thế thì bia này sẽ được để trống (không khắc chữ).
Tất cả lệ phí thu được sẽ là trở thành một phần của ngân quỹ tổng hợp của giáo xứ và sẽ được kết toán như vậy.

11. Hồ sơ lưu trữ có được bảo quản không?
Có. Giáo xứ sẽ lưu giữ vô thời hạn hồ sơ của tất cả các tro cốt được mai táng và các ngăn hộc đã được giữ chỗ.
Sau khi mai táng tro cốt, giáo xứ (qua Ủy Ban Quản Trị Nhà Lưu Trữ Tro Hoả Táng) sẽ nhanh chóng cấp cho người ký hợp đồng giấy chứng nhận ghi rõ chi tiết của việc mai táng bao gồm số và vị trí của ngăn hộc để tro cốt.

12. Có thể giữ chỗ trước một ngăn hộc trong nhà lưu trữ tro hỏa táng không?
Không thể đặt chỗ trước cho những ngăn hộc đơn, nhưng khi mua một ngăn hộc đơn thì có thể mua hoặc giữ chỗ trước cho một hộc kế bên bằng cách đóng các lệ phí thích hợp. Trường hợp giữ chỗ này chỉ dành cho người phối ngẫu.

13. Ủy Ban Quản Trị nhà để tro hỏa táng được bổ nhiệm như thế nào và nhiệm vụ của Uỷ Ban này là gì?
Hội Đổng Giáo Xứ sẽ bổ nhiệm một một Ủy Ban Quản Trị để chịu trách nhiệm về việc điều hành và bảo quản nhà lưu trữ tro hỏa táng, bao gồm việc phân phối các ngăn hộc để tro cốt chiếu theo nội qui của nhà này.
Ủy Ban Quản Trị sẽ họp ít nhất mỗi năm một lần để duyệt xét lại nội quy, bao gồm lệ phí sử dụng nhà lưu trữ tro hỏa táng và báo cáo cho Hội Đồng Giáo Xứ.
Các thành viên của Ủy Ban Quản Trị nhà để tro hỏa táng sẽ phục vụ tình nguyện không lương.
Khu vực Giáo Xứ được trang bị hệ thống máy quay phim giám sát tinh vi. Tuy vậy, Uỷ Ban Quản Trị NLTTHT không chịu trách nhiệm với những hư hại và mất mát nào xảy ra ngoài ý muốn.

14. Ai là người tôi có thể bàn thảo về việc mai táng tro cốt trong nhà lưu trữ tro hỏa táng?
Cha quản nhiệm hoặc một thành viên của Ủy Ban Quản Trị NLTTHT. Xin vui lòng sắp xếp sớm trước ngày mai táng tro cốt để có đủ thời gian duyệt xét hồ sơ liên hệ.

15. Có thể tái phối trí bia tưởng niệm và tro cốt không ?
Trong trường hợp Trung Tâm Cử Hành Thánh Lễ được bán đi hoặc đổi địa điểm, Giáo Hội có trách nhiệm phải dời tất cả tro cốt trong NLTTHT đến một nhà khác đang được sử dụng hoặc mới được xây cất.