(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

BAN VẬN ĐỘNG -TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 01/01/2022 – 30/12/2024.

Được sự chấp thuận của Linh Mục Quản nhiệm và Linh Mục Phụ tá, Ban Vận Động-Tổ Chức Bầu Cử (BVĐ-TCBC) gồm:

1/ Ông Nguyễn Văn Khẩn 0434 901 474

2/ Ông Cố Nguyễn Văn Phan 0468 719 178

3/ Ông Cố Nguyễn Thanh Hưởng 0498 595 919

4/ Ông Cố Lâm Văn Nhân 0404 334 099

5/ Ông Phạm Đức Khiêm (phát ngôn viên) 0418 959 045

Xin thông báo về thể thức Ứng cử / Đề cử vào Ban Thường Vụ (BTV) tới toàn thể Quý Cộng Đoàn:

1. Quý Thành Viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ứng cử hoặc được đề cử kể cả Quý Cựu BTV

và BTV đương nhiệm.

2. Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử: Chúa Nhật 26/09/2021.

3. Ban Thường Vụ sẽ gồm 7 Thành Viên với nhiệm kỳ là 3 Năm. Mỗi Thành Viên BTV chỉ làm liên tiếp

2 nhiệm kỳ “tổng cộng 6 Năm” theo luật của Địa Phận. Nghỉ 1 thời gian rồi có thể vào nhiệm kỳ mới.

4. Mỗi người có quyền đề cử 3 người cho cuộc bầu cử vào BTV.

5. Ngày bầu cử: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn Mạng Cộng Đoàn (Tháng 11).

Xin Quý Cộng Đoàn vui lòng lấy phiếu Ứng cử – Đề cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm, điền vào rồi bỏ vô thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các Thành Viên trong BVĐ-TCBC.

Thay mặt BVĐ-TCBC. Phạm Đức Khiêm