(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LỄ LÁ

01/04 THỨ BẢY 6:00pm CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
02/04 CHÚA NHẬT 9:00am & 5:30pm CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH

THỨ NGÀY THÁNH LỄ GIỜ
Thứ Năm 6/04/2023 Lễ Tiệc Ly

– Phiên Chầu của Cộng Đoàn

– Phiên Chầu của các Hội Đoàn

7:00pm

– Sau Thánh Lễ

– Sau chầu Cộng Đoàn

Thứ Sáu 7/04/2023 – Chặng Đàng Thánh Giá

– Nguyện ngắm

– Diễn nguyện thương khó

– Tưởng niệm cuộc thương khó

– 9:00am

– 2:00pm

– 2:30pm

3:00pm

Thứ Bảy 8/04/2023 – Nguyện ngắm

Lễ Vọng Phục Sinh

– 6:00pm

7:00pm

Chúa Nhật 9/04/2023 Lễ Phục Sinh

Không có chầu kính LCTX

Không có Thánh Lễ chiều

10:00am
Thứ Hai

đến

Thứ Sáu

10/04/2023

đến

14/04/203

Tuần Bát Nhật Phục Sinh 6:30pm