(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

*Thứ Tư lễ Tro: 17/2/2021:
Sẽ có Thánh Lễ tại Trung Tâm lúc 7.30pm

*Về luật giữ chay và kiêng thịt:

Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252)

*Người Công Giáo buộc rước lễ ít nhất là 1 lần trong năm, tại Úc Châu thời gian buộc rước lễ 1 lần, từ Thứ Tư Lễ Tro (17/2/2021) đến Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (23/5/2021).

*Trong mùa Chay không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV Mùa Chay và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Ca đoàn không hát hay xướng Halleluia.