(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Địa chỉ Trung tâm: 3 Victoria Rd, Westminster, Western Australia 6061
Điện thoại: (08) 9344 4437

✍️ Lm Quản Nhiệm: Dominic Nguyễn Kim Sơn
Email: chasonnguyen@yahoo.com.au
✍️ Lm Phụ Tá: Michael Phạm Quang Hồng
Email: michaelhongpham@gmail.com

Nhà xứ: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495
Địa chỉ nhà xứ: 58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061

Thánh Lễ Trực Tuyến Hằng Ngày

Bài Giảng Suy Niệm Tin Mừng