(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Chú ng ta đa cú ng đi vớ i Chú a Giê sú đướ c mộ t cha ng đướ ng thướng khộ . Hộ m nay chú ng ta thư nhì n la i như ng biê n cộ , gia y phú t ma Gia ộ Hộ i mớ i gộ i chú ng ta cú ng bướ c đi thêộ Chú a khi ba t đa ú Mú a Chay.
Thư Tư Lê Trộ ba t đa ú Mú a Chay Tha nh da n chú ng ta đi va ộ va ca m nhiê m đướ c chướng trì nh cư ú chúộ c cú a Thiê n Chú a da nh chộ nha n lộa i. Mú a Chay khộ ng chì nha c nhớ mộ i ngướ i: Ă n chay, ca ú ngúyê n, la m viê c la nh ba c a i, ma cộ n giú p kê ú gộ i chú ng ta sa m hộ i đê ca m nghiê m đướ c chiê ú sa ú ma Thiê n Chú a da nh chộ nha n lộa i, ca ch riê ng chộ mộ i ngướ i chú ng ta.
Ba i Phú c Ă m cú a Chú a Nha t I Mú a Chay, la mộ t sư điê p ma Chú a Giê sú múộ n da y chú ng ta, trộng mộ i biê n cộ hay mộ i sư ca m dộ , ha y cộ ga ng kê t hớ p ma t thiê t vớ i Chú a, đê qúa Chú a chú ng ta cộ sư c ma nh vướ t tha ng như ng sư ca m dộ tiê m a n trộng ta m hộ n, cú ng như bê n ngộa i.
Chú a Nha t II Mú a Chay túa n na y, Tha nh Sư Ma ccộ đa thúa t la i viê c Chú a Giê sú da n Phê rộ , Giacộ bê , va Giộan lê n nú i đê ca ú ngúyê n. Mộ t sư ba t ngớ đa la m chộ ca c Tộ ng Độ sư ng sộ t trướ c ca nh vinh qúang túyê t vớ i cú a Chú a Giê sú. Ngướ i biê n hì nh trướ c ma t ca c ộ ng, va a ộ Ngướ i trớ nê n chộ i lộ i, tra ng tinh như túyê t, khộ ng thớ gia t na ộ trê n tra n gian cộ thê gia t tra ng đê n thê .
Ca c tộ ng độ chộa ng ngớ p trướ c vinh qúang sa ng ngớ i cú a Tha y mì nh. Điê ú ky diê ú hớn thê nư a, la ca c ộ ng đướ c ta n ma t tha y Ê lia va Mộ sê hiê n ra đa m đa ộ vớ i Chú a Giê sú. Lú c độ cộ mộ t đa m ma y baộ phú ca c Nga i, va tư đa m ma y cộ tiê ng pha n ra ng: “Ðây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. ”
Chú a biê n hì nh như mộ t khú c nha c da ộ đa ú cú a mộ t bi ki ch độ c nha t vộ nhi trê n tra n gian sa p diê n ra trê n tha p tư . Chú a Giê sú đa đi đê n cú ng, đa da m độ i ma t vớ i mộ i đaú đớ n nhú c hì nh chì vì nga i đa yê ú Chú a Cha va Nga i đa chư ng minh tì nh yê ú cú a Nga i ba ng sư va ng phú c triê t đê như thê . “Đức Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe tên Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong âm phủ muôn vật phải bái quỳ.”
Chú ng ta khộ ng thê nê n tha nh nê ú khộ ng biê t yê ú mê n Chú a, va yê ú mê n Chú a chì nh la giư lớ i Ngướ i. Độ la điê ú Chú a Cha đa da y chú ng ta. Độ cú ng chì nh la cộn đướ ng dúy nha t da n chú ng ta đê n ha nh phú c Thiê n đa ng.
Mú a Chay la thớ i gian thì ch hớ p đê chú ng ta qúay vê vớ i Chú a, tư bộ cộn ngướ i cú tộ i lộ i, đê ma c la y cộn ngướ i mớ i thêộ khúộ n ma ú Chú a Kitộ . Ha y ga p gớ Chú a nhiê ú hớn qúa ca c Bì Tì ch nha t la Bì Tì ch Tha nh Thê va Gia i Tộ i, ha y da nh thớ i gian đê Cha ú Tha nh Thê nhiê ú hớn, cú ng như gia ta ng ca c viê c la nh phú c đư c.
Độ ng thớ i chú ng ta ha y ma nh da n bướ c thêộ cộn đướ ng Chú a Giê sú đa đi, ha y cha p nha n vướ t qúa khộ kha n va t va trộng cúộ c sộ ng, ha y cha p nha n hy sinh ha ng nga y đê la m sa ng danh Chú a, đê đi cộn đướ ng Nga i đi, va ha y sộ ng tha n ma t, ga n bộ vớ i Chú a Giê sú, chú ng ta sê nha n ra cộn ngướ i cú a chú ng ta la hộ ng a n Thiê n Chú a ban ta ng.
Mộ i ngướ i chú ng ta cú ng ca n pha i vư ng tin va ộ tì nh yê ú Thiê n Chú a, đê giú p chú ng ta cộ đa y đú sư c ma nh đê đướng đa ú vớ i như ng ca m dộ cú a ma qúy . Khộ ng đú vư ng tin chú ng ta khộ ng thê la m đướ c gì , khộ ng đú vư ng tin chú ng ta sê khộ ng nê m đướ c vinh qúang đướ c a n sa ú trộng đaú khộ , va chì nh điê ú na y chú ng ta mớ i ca m tha y ca ú nộ i: “trong nước mắt sẽ có hạnh phúc, trong đau khổ mới có vinh quang, và qua đau khổ mới thấy giá trị hạnh phúc đích thực.”
Ướ c mộng mộ i ngướ i chú ng ta y thư c đướ c Chú a lúộ n biê n hì nh trộng cúộ c đớ i mộ i ngướ i, đê giú p mì nh ca m nha n đướ c Chú a qúa mộ i thư tha ch gian nan đaú khộ , đê lúộ n kiê n trì vư ng bướ c vớ i Chú a đi va ộ cúộ c thướng khộ ma chú ng cộn đang chúa n bi ha ng nga y.
Đớ i sộ ng Kitộ hư ú la mộ t cúộ c lê n nú i va xúộ ng nú i vớ i Chú a Kitộ mộ i nga y. Ca n ca m nê m đướ c sư di ú ngộ t va ha nh phú c khi đướ c chiê m nga m Chú a Giê sú trê n nú i caộ. Nhưng cú ng pha i xúộ ng nú i vớ i Chú a đê đi đê n nới hiê n mì nh, nới phú c vú , đi cú ng va đi saú Chú a Giê sú đê n vớ i Vướ n Da ú va Nú i Sộ .
Ướ c gì chú ng ta da m độ n nha n như ng gai gộ c đớ i thướ ng va nhì n mộ i khộ đaú ba ng ca i nhì n mớ i mê .
Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV II MC B.pdf