(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Trong bà i Tin Mừ ng ho m này, Đừ c Giê su sừ du ng nhừ ng hì nh à nh rà t bì nh thừờ ng nhừ hà t gio ng nho bê đừờ c giêo và o lo ng đà t, à m thà m mo c lê n, ro i sinh hoà kê t trà i. Co thê no i Đừ c Giê su cu ng đà giêo hà t gio ng Đừ c tin và o tà m ho n chu ng tà quà Bì tì ch Rừ à to i. Ngừờ i cu ng đàng chờ đờ i hà t gio ng à y mo c lê n và tà ng trừờ ng: quà nhừ ng lờ i cà u nguyê n à m thà m, quà viê c siê ng nà ng là nh nhà n cà c Bì Tì ch, và quà đờ i so ng chừ ng nhà n cu à mo i ngừờ i. Đà y là viê c đo i ho i sừ kiê n nhà n là u dà i và lo ng trung tì n suo t đờ i. Đừ c Giê su no i: “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt.10,22).
Lờ i Chu à ho m này sê giu p chu ng tà thà y mì nh đừờ c mờ i go i đê nhà n rà đừờ c nhừ ng già tri thà t cu à nhừ ng gì vo n rà t bì nh thừờ ng, nho bê . Chà ng hà n nhừ, nhừ ng chà n ly từ Tin Mừ ng đừờ c tiê p thu quà cà c lờ p già o ly cà n bà n, vờ lo ng, quà cà c phong trà o thiê u nhi… khi chu ng tà co n niê n thiê u, sê thêo chu ng tà quà nà m thà ng, đê ro i sàu nà y sê đừờ c à p du ng trong cuo c so ng, giu p chu ng tà trờ thà nh nhừ ng Kito hừ u to t. Nhừ ng buo i đo c kinh to i chung trong già đì nh, nhừ ng cà u kinh cà n bà n đừờ c Chà Mê chì dà y, hừờ ng dà n cà ch cà u nguyê n, sàu nà y sê hì nh thà nh nê n nhừ ng tho i quên đà o đừ c to t là nh trong hà nh trì nh so ng đà o cu à chu ng tà.
Ho m này chu ng tà đừờ c mờ i go i nhà n thừ c là i nhừ ng hừờ ng dà n từờ ng nhừ bì nh thừờ ng à y và thừ c hà nh chu ng trong cuo c so ng hà ng ngà y. Đà y là lu c chu ng tà chuyê n giào đừ c tin cho cà c thê hê từờng lài, và chu ng sê đừờ c thê hiê n quà nhừ ng lờ i khuyê n bà o à n cà n; nhừ ng tà m gừờng sà ng bà ng nhừ ng hà nh đo ng to t, cu thê . Khi y thừ c thừ c hiê n nhừ ng co ng viê c nà y, chu ng tà nhừ nhừ ng ngừờ i đàng giêo gio ng, đàng xà y dừ ng và hì nh thà nh Nừờ c Trờ i ngày trong cuo c so ng tà i thê nà y, bờ i Nừờ c Trờ i kho ng ờ đà u xà. Nừờ c Trờ i ờ ngày trong già đì nh, trong xà ho i, trong co ng đoà n cu à chì nh mì nh.
Thiê n Chu à mờ i go i chu ng tà xà y dừ ng Nừờ c Trờ i bà ng viê c à m thà m và là m gừờng sà ng vê đừ c tin quà cuo c so ng hà ng ngà y. Hà y là m nhừ ng hà nh đo ng nho nhà t nhà t, nho nhà t nhừng vờ i mo t tinh thà n và y thừ c lờ n lào. Nhừ ng viê c à y sê co tà c du ng và đê là i nhừ ng à nh hừờ ng tì ch cừ c đê n mo i trừờ ng so ng, đê n co ng đoà n.
Cu thê hì nh à nh Già o Ho i cu à chu ng tà là hiê n thà n cu à Chu à Giê su Kito , là hì nh à nh cu à Nừờ c Trờ i tà i thê . Già o Ho i rà t à m thà m phà t triê n nhừ hà t lu à rời xuo ng đà t, và từ no phà t triê n bờ i tà c đo ng cu à đà t trờ i. Kho ng ài biê t hà t gio ng lờ n lê n rà sào, phà t triê n thê nà o, chì biê t đê n thờ i giàn tro sinh hoà trà i, thì no nà ng trì u hà t. Nừờ c Thiê n Chu à quà bà n tày cu à Chu à Thà nh Thà n tà c đo ng, cu ng đà phà t triê n lờ n lê n gio ng nhừ hà t lu à nà ng trì u hà t. Sừ tà c đo ng à m thà m cu à Chu à Thà nh Thà n đà dì u dà t Già o Ho i trà i quà bào nhiê u so ng gio bà đà o, vừờ t quà mo i sừ bà t bờ tu đà y giê t cho c nhừng và n luo n đừ ng vừ ng thêo thờ i giàn.
Lờ i Chu à ho m này mờ i go i chu ng tà hà y rà đi giêo và i Lờ i Chu à. Giêo trong kiê n trì . Du đê m hày ngà y. Ngừờ i giêo gio ng luo n giêo và o nhà n thê hà t gio ng cu à Tin Mừ ng, hà t gio ng cu à yê u thừờng và hà nh phu c. Ngừờ i Kito hà y giêo trong kiê n trì , giêo vờ i niê m cà y tro ng đê nhờ ờn Chu à, lờ i tà no i, viê c tà là m sê sinh hoà kê t trà i nời mo i trừờ ng chu ng tà đàng so ng. Đà y là lu c tà phà i so ng niê m tin: tin rà ng Thiê n Chu à sê đừà Nừờ c Ngà i đê n thà nh từ u, bà t chà p nhừ ng khiê m khuyê t và cà n trờ cu à con ngừờ i.
Chu à Giê su mờ i go i chu ng tà co ng tà c trong niê m tin. Tin và o quyê n nà ng cu à Thiê n Chu à. Tin và o sừ hừờ ng dà n cu à Chu à đo i vờ i li ch sừ , đê tà t cà vu tru đi tờ i sừ viê n mà n chung cuo c cu à mu à gà t phong phu cuo i cu ng. Niê m tin mờ i go i chu ng tà tiê n bừờ c, bê n chì lê n đừờ ng rêo rà c hà t gio ng Lờ i Chu à, vì biê t rà ng: “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới là người làm cho mọc lên” (1Cr 3,6). To i chì go p phà n rà t bê nho , con Thiê n Chu à mờ i là m cho hà t gio ng Nừờ c Chu à lờ n lê n thêo cà ch cu à Thiê n Chu à.
Trong Thà nh Lê chu ng tà đừờ c đo n nhà n Lờ i Chu à và Thà nh Thê . Chu à Giê su chì nh là hà t gio ng Nừờ c Trờ i đừờ c giêo và o lo ng tà. Hà t gio ng à y ho m này nho bê nhừng sê à m thà m lờ n lê n trong chu ng tà.
Và y ừờ c gì mo i ngừờ i trong chu ng tà ho m này y thừ c đừờ c rà ng: chu ng tà kho ng cà n là m nhừ ng viê c to tà t vì đà i, mà chì cà n là m cho to t nhừ ng viê c nho bê hà ng ngà y cu à mì nh, kho ng cà n o n à o pho trừờng hày quà ng cà o cho niê m tin. Chì cà n so ng mo t cà ch à m thà m nhừng kiê n trì nhừ ng già tri Tin Mừ ng mà mì nh đà nhà n là nh. Ro i Thiê n Chu à sê co cà ch là m cho nhừ ng hà t gio ng bê nho đờ i tà sê tro sinh nhiê u bo ng hà t, sinh ì ch cho thà nhà n và cừ u ro i cà c linh ho n. Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV XI TN B.pdf