(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Mỗ i đỗ Xuâ n về , ngườ i dâ n Viề t, đâ c biề t ngườ i Viề t Cỗ ng Giâ ỗ khỗ ng quề n câ m tâ tri â n Thiề n Chu â, lâ Chu â cu â Đâ t Trờ i, lâ mỗ i câ n nguyề n vâ lâ nguỗ n sỗ ng cu â mỗ i lỗâ i sinh linh vâ n vâ t. Ngâ i lâ Thiề n Chu â cu â Mu â Xuâ n trườ ng tỗ n bâ t diề t. Khi chu ng tâ đỗ n mư ng Tề t lâ chu ng tâ tiề p đỗ n Chu â Xuâ n đâ , đâng vâ cỗ n hiề n diề n mâ i mâ i vờ i chu ng tâ, vì Ngâ i lâ Mu â Xuâ n Vì nh Hâ ng luỗ n mỗng ườ c chu ng tâ đườ c ân khâng, hâ nh phu c, như thuờ bân đâ u đâ t trờ i đườ c tâ ỗ dư ng. Ngâ y nâ ỗ cu ng lâ ngâ y xuâ n đườ c xum vâ y bề n Chu â, bề n giâ đì nh vâ ngườ i thâ n yề u cu â chu ng tâ.
Truyề n thỗ ng vâ n hỗ â cu â Viề t Nâm luỗ n lâ y Cỗ i lâ Nguỗ n, lâ y Gỗ c lâ Nề n Tâ ng, nề n râ t cỗi trỗ ng giâ y phu t Giâỗ Thư â, vâ 3 Ngâ y Đâ u Xuâ n. Nỗ bâỗ gỗ m râ t nhiề u y nghì â linh thiề ng mâ Châ Ô ng chu ng tâ gỗ i gỗ n vâ ỗ 3 Ngâ y Đâ u Nâ m. Giâ y phu t câ m đỗ ng vâ linh thiề ng nhâ t mâ hâ u như âi cu ng mỗng đờ i, đỗ lâ giâ y phu t Giâỗ Thư â, mỗ t giâ y phu t tiề n biề t Nâ m Cu đề tiề p đỗ n Nâ m Mờ i. Ngườ i xưâ tin râ ng sâu khi lâ m lề nghi đề xuâ đuỗ i tâ mâ â c quy râ khỗ i nhâ thì bâ t đâ u lâ m nghi lề Giâỗ Thư â đề tiề n vi thâ n cu râ đi, nghề nh đỗ n vi thâ n mờ i đề n, vâ nỗ mâng mỗ t y nghì â linh thiề ng vâ râ t lâ ng đỗ ng trỗng tư ng trâ i tim cu â ngườ i cỗn dâ n Viề t Nâm. Sư lâ ng đỗ ng sâ u xâ tì nh câ m â y đườ c thề hiề n quâ mỗ i thâ nh viề n trỗng giâ đì nh, đâ c biề t như ng ngườ i Cỗ ng Giâ ỗ quy tu trườ c bâ n thờ Thiề n Chu â nỗ i riề ng, trườ c bâ n thờ Tỗ Tiề n Ô ng Bâ nỗ i chung đề cu ng nhâu cư hâ nh nghi thư c câ u nguyề n chỗ Nâ m Mờ i như mỗ t hì nh thư c “Tỗ ng cư u nghinh tâ n.” Nghì â lâ “tiề n cu đỗ n mờ i”, như thề mỗ t lờ i châ ỗ tâ m biề t đề mỗ i sư cu ky , khỗ ng mây, khỗ ng lâ nh trỗ i vâ ỗ quề n lâ ng. Vâ câ u mỗng đỗ n nhâ n đườ c như ng điề u tỗ t đề p, mây mâ n trỗng Nâ m Mờ i. Trề n hề t mỗ i sư lâ cu ng dâ ng lờ i câ m tâ tri â n Thiề n Chu â về mỗ t Nâ m Cu đâ quâ vâ xin Ngườ i tiề p tu c thường bân chỗ chu ng tâ mỗ t Nâ m Mờ i ngâ p trâ n niề m vui, ân khâng vâ hâ nh phu c.
Đỗ i vờ i ngườ i Cỗ ng Giâ ỗ, chu ng tâ luỗ n xâ c tì n Thiề n Chu â lâ Thiề n Chu â câ n khỗ n, Ngâ i lâ khờ i nguyề n vâ lâ cu ng đì ch, lâ Alphâ vâ Ômềgâ. Mỗ i khỗ ng giân vâ thờ i giân, vâ n vâ t vu tru đề u quy thuỗ c về Ngườ i. Ngâ i lâ nguỗ n mâ ch vâ lâ đì nh câỗ cu â mỗ i sư , nề n tâ t câ vâ n vâ t vu tru đề u bâ t nguỗ n tư Ngâ i. Điề m cu thề nhâ t mâ chu ng tâ thườ ng xâ c tì n lâ mỗ i khi chu ng tâ đi thâm dư Thâ nh Lề , vâ y quânh Bâ n Tiề c Thâ nh Thề , đâ c biề t vâ ỗ như ng ngâ y Đâ u Nâ m, như thề chu ng tâ đề n đề mu c lâ y nguỗ n sinh lư c mờ i, đỗ ng thờ i nời Bâ n Tiề c Thâ nh Thề sề tuỗ n trâ ỗ mỗ i điề u thiề n hâ ỗ giu p chu ng tâ sỗ ng trỗng mỗ t Nâ m Mờ i vâ n sư như y . Chì nh Chu â Giề su, Cỗn Mỗ t Chì A i cu â Thiề n Chu â như hỗâ quâ đâ u mu â, vâ lâ Trườ ng Tư , lâ Ngỗ i Lờ i đâ đườ c phâ t xuâ t tư Thiề n Chu â, đề như ng âi kề t hờ p vờ i Ngâ i trỗng Thâ nh Lề cu ng sề đườ c sỗ ng vâ sỗ ng dỗ i dâ ỗ.
Đỗ i vờ i ngườ i Viề t Cỗ ng Giâ ỗ, Thâ nh Lề Giâỗ Thư â đườ c cư hâ nh râ t trỗ ng thề mờ i gỗ i mỗ i tì n hư u vâ y quânh Bâ n Tiề c Thâ nh Thề như mỗ t tâ m tì nh hỗ â hờ p vờ i Thiề n Chu â, hỗ â hờ p vờ i nhâu, hỗ â hờ p vờ i thiề n nhiề n, vờ i dâ n tỗ c, vâ cu ng nhâu câ m tâ tri â n Thiề n Chu â lâ Chu â Tề cu â Mu â Xuâ n Bâ t Diề t. Giâ y phu t nâ y đườ c nỗ i tiề p trỗng Thâ nh Lề Mu ng 1 Tề t đề câ u Hỗ â Bì nh chỗ thề giờ i, chỗ Đâ t Nườ c Dâ n Tỗ c vâ chỗ Giâ Đì nh cu â mỗ i ngườ i chu ng tâ. Bề n câ nh đỗ truyề n thỗ ng vâ n hỗ â cu â dâ n tỗ c Viề t Nâm luỗ n nhờ về cỗ i nguỗ n, thềỗ đâ ỗ hiề u thâ ỗ, vâ luỗ n tườ ng nhờ đề n Tỗ Tiề n Ô ng Bâ Châ Mề đâng cỗ n sỗ ng hây khuâ t nu i, vì thề Thâ nh Lề Mu ng 2 Tề t dâ nh đâ c biề t câ u nguyề n chỗ câ c Đâ ng Bâ c đâ quâ đờ i đườ c hườ ng Nhân Thâ nh Chu â muỗ n đờ i, vâ cu ng câ u nguyề n chỗ câ c Đâ ng Bâ c đâng cỗ n sỗ ng luỗ n hỗ n ân xâ c mâ nh, xum vâ y bề n Cỗn Châ u. Cuỗ i cu ng Ngâ y Mu ng 3 Tề t dâ nh riề ng đâ c biề t câ u nguyề n chỗ cỗ ng â n viề c lâ m đườ c phâ t đâ t, đườ c thuâ n buỗ m xuỗ i giỗ , đườ c nhiề u mây mâ n. Chung quy y nghì â sâ u xâ nhâ t cu â 3 Ngâ y Lề Tề t, nỗ i lề n viề c tỗ n thờ Mâ u Nhiề m Mỗ t Chu â Bâ Ngỗ i, đề minh chư ng Tì nh Yề u Thiề n Chu â đườ c trâ i dâ i trề n thề giân nâ y mỗ t câ ch nhiề m mâ u, mâ chu ng tâ đườ c nhâ n biề t quâ khỗ ng giân, thờ i giân, đâ t trờ i vâ n vâ t trề n vu tru nâ y. Nỗ i chung, giâ y linh thiề ng cu â như ng ngâ y Đâ u Xuâ n như mỗ t bâ n hờ p xườ ng, câ tu ng sư sỗ ng mâ Thiề n Chu â bân tâ ng chỗ chu ng tâ, giu p chu ng tâ tì m về cỗ i nguỗ n, tì m về nời xuâ t phâ t. Đâ lâ m ngườ i âi cu ng đề u cỗ ngâ y bâ t đâ u, như mỗ t tờ giâ y khâi sinh đề viề t lề n trề n đỗ mỗ i sư mâ câ cuỗ c đờ i chu ng tâ trâ i quâ. Câ ng tiề n về tường lâi chu ng tâ lâ i câ ng xâ lì â quâ khư , thì như ng sư cu ky đề nỗ vu t bây như mỗ t nâ m cu đâ quâ đi, như cờn giỗ thỗâ ng thỗâ ng bây quâ, như thờ i giân trỗ i quâ giỗ ng như dỗ ng nườ c châ y mâ i râ biề n khời khỗ ng bâỗ giờ trờ lâ i. Ngâ y Đâ u Xuâ n như mỗ t lờ i nhâ c nhờ chu ng tâ hâ y trờ về nguỗ n, trờ về vờ i Thiề n Chu â như điề m xuâ t phâ t, đề giu p chu ng tâ tiề p tu c bườ c đi trỗng như ng ngâ y kề tiề p trỗng Nâ m Mờ i.
Lâ y Chu â, dâ u chu ng cỗn đâng sỗ ng ờ phường trờ i nâ ỗ, nhưng trỗng như ng giâ y phu t linh thiề ng cu ng nhâu quy tu về đâ y, đề cu ng dâ ng lờ i tri â n câ m tâ Thiề n Chu â, Đâ ng tâ ỗ thâ nh vu tru , Đâ ng bân muỗ n hỗ ng â n chỗ thề giân, chỗ trâ i đâ t trờ i, chỗ đâ t nườ c Viề t Nâm, vâ chỗ giâ đì nh chu ng cỗn. Câ ch riề ng chu ng cỗn xin dâ ng Cỗ ng Đỗâ n cu â chu ng cỗn chỗ Chu â, xin chỗ chu ng cỗn luỗ n biề t lâ m sâ ng dânh Chu â trỗng cung câ ch cu â tư ng bâ c sỗ ng cu â mỗ i ngườ i, đề tư đỗ chu ng cỗn luỗ n mâ i tư hâ ỗ lâ Cỗn Châ u cu â câ c Thâ nh Tư Vì Đâ ỗ Viề t Nâm.
Lm. Nguyễn Kim Sơn

LTMV VI TN B – TẾT GIÁP THÌN.pdf