(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
Có thể nó i cuó c đờ i là mó t chuó i ngà y dà i giểó gió ng. Mó i ngà y tà giểó mó t và i lờ i nó i, mó t và i hà nh đó ng và ró i nà m thà ng tró i quà, chu ng tà sể có ngà y gà t hà i nhữ ng gì chu ng tà đà giểó và i. Mà c du là khóà ng thờ i giàn có thể là rà t xà. Mó t nà m, hài nà m, hày có khi cà đờ i. Những chà c chà n mó t điể u là mu à gà t sể tờ i. Có nhữ ng điể u chu ng tà sể phà i gà t trữờ c khi tữ già có i đờ i, những cu ng có điể u chu ng tà phà i gà t ờ có i đờ i sàu.
Hó m này, Chu à Giể su cu ng mờ i gó i mó i ngữờ i chu ng tà hà y đi giểó và i “yêu thương”, thì ành ểm sể thu hóà ch đữờ c nhữ ng mu à bó i thu là yể u thữờng, vì chì nh Chu à đà giểó và ó ló ng mó i ngữờ i hà t gió ng yể u thữờng, để chu ng tà cu ng đữờ c lờ n lể n tróng tì nh yể u thữờng cu à Chu à, để chu ng tà đữờ c só ng tróng tì nh yể u quàn phó ng cu à Chu à. Vì chì nh tróng yể u thữờng, chu ng tà mờ i có thể só ng liể n kể t vờ i Ngà i và liể n kể t vờ i ành chi ểm đó ng lóà i.
“Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em.” Yể u thữờng khó ng thể bà ng lờ i nó i suó ng, những phà i yể u “như” Thà y Giể su đà yể u và đà là m chó chu ng tà. Ai tróng chu ng tà cu ng có tì nh thữờng đó i vờ i chà mể , ành chi ểm, bà n bể , chó ng vờ , ngữờ i yể u cu à mì nh… Để chó tì nh yể u thữờng à y đữờ c bể n vữ ng, chu ng tà hà y biể t tó n tró ng nhàu. Du nhữ ng ngữờ i đó có điể u gì trà i y tà, du tì nh tì nh hó khà c tà, tà cu ng phà i tó n tró ng hó , bờ i vì mó i ngữờ i là mó t cà thể đó c đà ó khó ng ài hóà n tóà n gió ng ài. Tà khó ng đữờ c bà t buó c ài phà i gió ng nhữ mì nh. Tà phà i tó n tró ng cà i quyể n cu à hó khà c vờ i cà i quyể n cu à tà. Có thể chu ng tà mờ i trà nh đữờ c nhữ ng xung đó t, nhữ ng sữ t mể tróng tì nh yể u thữờng là n nhàu.
Những bể n cà nh đó có n rà t nhiể u ngữờ i mà chu ng tà chữà yể u thữờng. Tuà n giữ giờ i rà n cu à Chu à, tà cu ng phà i có gà ng yể u thữờng hó . Muó n và y, viể c đà u tiể n phà i là m, là tà phà i dể p bó mó i thà nh kiể n, mó i ky thi , phà i tó n tró ng hó : tó n tró ng nhữ ng điể m khà c biể t nời hó , tó n tró ng quyể n tữ dó cu à hó , ngày cà khi hó có nhữ ng khuyể t điể m ló i là m tà và n phà i tó n tró ng cón ngữờ i cu à hó , bờ i vì ló i là m là ló i là m, những cón ngữờ i và n là cón ngữờ i, và n có nhà n phà m, và tà yể u thữờng là yể u thữờng chì nh cón ngữờ i đó , yể u thữờng chì nh nhà n phà m đó .
Tuy nhiể n “khó ng ài có thể chó điể u mì nh khó ng có ”. Dó đó , để có thể só ng yể u thữờng nhữ Đữ c Kitó đà dà y, điể u đà u tiể n, mó i ngữờ i chu ng tà cà n, là phà i có tì nh yể u cu à Đữ c Kitó tróng chu ng tà. Bờ i vì khi yể u thểó cà ch cu à Thiể n Chu à ngữờ i tà khó ng chì nghì để n mì nh, chó bà ng nghì để n lờ i ì ch và nhu cà u cu à ngữờ i mì nh yể u. Đà y là mó t điể u thà t tữ nhiể n, những có lể tróng cuó c só ng thữờ ng ngà y, tó i và quy ó ng bà ành chi ểm chữà só ng đu . Mó i khi là m bà t cữ viể c gì , chu ng tà và n thữờ ng nghì để n mì nh trữờ c: điể u nà y đểm là i chó tó i lờ i ì ch gì ? Tó i là m có đữờ c ài biể t để n khó ng? v.v.. Nhữ ng quyể n lờ i nà y khó ng chì là quyể n lờ i và t chà t, những có khi là mó t lờ i khển, hóà c là m để chó ngữờ i khà c biể t để n…v.v. Dó đó , chu ng tà chì thữ c sữ só ng yể u thữờng nhàu thểó mà u gữờng cu à Đữ c Kitó , khi chu ng tà biể t nghì để n nhữ ng nhu cà u và hóà n cà nh cu à ngữờ i khà c, và luó n mờ ró ng tà m ló ng, sà n sà ng đó n nhà n hó vờ i nhữ ng giờ i hà n cu à hó để giu p hó lờ n lể n, và thà ng tiể n thểó khà nà ng, hóà n cà nh riể ng cu à hó , chữ khó ng phà i thểó sữ à p đà t chu quàn cu à chu ng tà. Đà y là điể u khó ng phà i dể đó i vờ i sữ c tữ nhiể n cu à chu ng tà, những vờ i ờn Chu à thì mó i sữ để u có thể .
Lờ i mờ i gó i yể u thữờng nà y quà là mó t thà ch đó , nể u chì nhà m và ó sữ c riể ng cu à tà. Tì nh yể u mà tà có , khó ng phà i là kể t quà hóà c nà ng lữ c riể ng cu à tà. Nể u Đữ c Giể su tràó phó chó tà sữ mể nh yể u nhữ Ngữờ i, thì chì nh Ngữờ i là m tró sinh tróng tà nhữ ng hóà trà i cu à mó t tì nh yể u nhữ thể : “Chính Thầy đã tuyển chọn và cắt đặt anh em để anh em ra đi và sinh nhiều hoa trái và để hoa trái của anh em tồn tại”. Vì thể chì có tà mờ i có thể lóàn bà ó tì nh yể u để n cu ng và là m chữ ng vể tì nh yể u à y bà ng chì nh đờ i só ng cu à mì nh.
Vì thể mó i ngữờ i chu ng tà hà y màng tróng mì nh à nh mà t và vó ng tày yể u thữờng, hà y màng tróng mì nh ló ng thữờng xó t đó i vờ i ành chi ểm đó ng lóà i. Khi và chì khi tà só ng ló ng yể u thữờng đó nời cuó c đờ i cu à tà, thì khi đó tà mờ i thữ c thi tró n vể n giờ i rà n yể u thữờng mà Chu à mờ i gó i mó i ngữờ i chu ng tà.
Tó i xin mữờ n lờ i cà u nguyể n trì ch tróng “Mànnà” để dà ng lể n Thiể n Chu à. Xin Ngữờ i bàn thể m sữ c mà nh và sữ kiể n vữ ng, để dà u tróng mó i hóà n cà nh, chu ng tà và n luó n có cà i nhì n bàó dung và tà m ló ng yể u thữờng nhữ Thiể n Chu à đà yể u thữờng và thà thữ chó chu ng tà:
à y Chu à là Thiể n Chu à cu à cón. Có nhữ ng ngà y, đó n nhà n nhữ ng ngữờ i khà c, là điể u vữờ t quà sữ c cón, vì cón kiể u hà nh, tữ hà ó và yể u đuó i. Là y Chu à là Thiể n Chu à cu à cón. Có nhữ ng ngà y, cón khó ng thể nà ó kì nh tró ng kể khà c đữờ c, vì y kiể n, vì mà u dà, vì cà i nhì n cu à ngữờ i à y. Là y Chu à là Thiể n Chu à cu à cón. Có nhữ ng ngà y, mà yể u mể n ngữờ i khà c, là m chó tim cón đàu nhó i, vì nó i sờ hà i, nó i khó đàu và nhữ ng giờ i hà n cu à bà n thà n cón. Là y Chu à là Thiể n Chu à cu à cón. Tróng nhữ ng ngà y khó khà n đó , xin hà y nhà c chó cón nhờ rà ng tà t cà chu ng cón để u là cón cà i Chu à và đữ ng để cón quể n Lờ i Chu à nó i: “Điều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất là làm cho chính Ta.
Lm Nguyễn Kim Sơn

LTMV VI PS B.pdf