(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ THƯ MỤC VỤ

Ch ỉ còn hơn hai tu còn hơn hai tu còn hơn hai tu còn hơn hai tu còn hơn hai tu còn hơn hai tu ần n n n ữa tôi s a tôi s a tôi s a tôi s a tôi s ẽ bư ớc vào tu c vào tu c vào tu c vào tu c vào tu c vào tu ổi ngh i ngh ỉ hưu. Nhìn l hưu. Nhìn l hưu. Nhìn l ại ba ph i ba ph i ba ph i ba ph i ba ph ần tư th n tư th n tư th n tư th ế kỷ (75 năm) (75 năm) (75 năm) (75 năm) mà lòng nhân lòng nhân lòng nhân lòng nhân hậu Chúa u Chúa u Chúa đã ban đã ban đã ban đã ban đã ban đã ban cho cho , tôi , tôi , tôi thú th thú th ật r t r ằng tôi ng tôi không th không th không th ể hi ểu h u h ết ơn g t ơn g t ơn g ọi và cu i và cu i và cu i và cu i và cu i và cu ộc đ c đ c đ ời c i c ủa mình. a mình. a mình. a mình. Đúng v Đúng v Đúng v ậy, cu y, cu y, cu y, cu ộc sống c ng c ủa m a m a m ỗi ngư i ngư ời là c i là c i là c ả một m t m ầu nhi u nhi ệm. Xa hơn n Xa hơn n Xa hơn n Xa hơn n Xa hơn n ữa, s a, s a, s ự hi ện h n h ữu c u c ủa th a th a th ế gi ới và vũ tr i và vũ tr i và vũ tr i và vũ tr i và vũ tr ụ quanh ta quanh ta quanh ta quanh ta vẫn luôn n luôn n luôn là m là m ột m t m ầu nhi u nhi ệm. Đã là m Đã là m Đã là m Đã là m ầu nhi u nhi ệm thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch m thì chúng ta ch ỉ bi ết m t m ột ph t ph ần ch n ch n ch ứ không th không th ể bi ết h t h ết. Cho dù th Cho dù th Cho dù th Cho dù th ời đ i đ ại bây gi bây gi bây gi ờ rất văn minh văn minh văn minh văn minh văn minh với nh i nh ững máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ng máy móc tinh vi, hi ện đ n đ ại và t i và t i và t i và t i và t ối tân i tân i tân đến m n m ấy, y y, y y, y ếu t u t ố mầu nhi u nhi ệm v m v ẫn còn n còn n còn đó đó và rất nhi t nhi ều hi u hi ện tư n tư n tư ợng v ng v ẫn x n x ảy ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà y ra hàng ngày mà khoa h khoa h khoa h ọc không th c không th c không th c không th ể gi ải thích đư i thích đư i thích đư i thích đư i thích đư ợc. Nhân lo c. Nhân lo c. Nhân lo c. Nhân lo c. Nhân lo ại càng khám i càng khám i càng khám i càng khám i càng khám i càng khám phá vũ tr phá vũ tr ụ càng th càng th càng th ấy rõ ràng còn quá nhi y rõ ràng còn quá nhi y rõ ràng còn quá nhi y rõ ràng còn quá nhi y rõ ràng còn quá nhi y rõ ràng còn quá nhi ều đi ều v ẫn n ằm ngoài t ầm hi ểu bi ết c ủa con ngư a con ngư a con ngư a con ngư ời.
Tôi ch Tôi ch Tôi ch ọn mư n mư ời năm tù đ i năm tù đ i năm tù đ i năm tù đ i năm tù đ i năm tù đ ể bi ểu hi u hi ện cho c n cho c n cho c n cho c ả cu ộc đ c đ c đ ời c i c ủa mình mình . T ừ lúc b lúc b ị tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi tra hai tay vào chi ếc còng c còng c còng c còng lúc 4 gi lúc 4 gi lúc 4 gi ờ chi chi ều tại công trư công trư công trư ờng th ng th ủy l y l ợi thu i thu ộc ấp Long Trư Long Trư Long Trư ờng – Phú H Phú H Phú H ữu – Th ủ Đức. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ c. Tôi xem đó là ngày sinh đ ặc bi c bi c bi ệt mà tôi chào đ mà tôi chào đ mà tôi chào đ mà tôi chào đ mà tôi chào đ mà tôi chào đ mà tôi chào đ ời đ i đ ể bư ớc vào cu c vào cu c vào cu c vào cu c vào cu ộc s c s c s ống tù đày. R ng tù đày. R ng tù đày. R ng tù đày. R ng tù đày. R ng tù đày. R ồi nh i nh ững năm tháng k ng năm tháng k ng năm tháng k ng năm tháng k ng năm tháng k ế ti ếp ở tr ại giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ i giam ‘Con Gà Quay’, đ ồn công an s công an s công an s công an s công an s ố một (Th t (Th t (Th ủ Đức), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi c), T 4 Phan Đăng Lưu (Bà Chi ểu), S u), S ở công an thành ph công an thành ph công an thành ph công an thành ph công an thành ph công an thành ph ố (268 Tr ần Hưng Đ n Hưng Đ n Hưng Đ n Hưng Đ ạo, Qu o, Qu ận 05), ‘bi ệt th t th ự số 1’ (324 1’ (324 1’ (324 Hòa Hưng Hòa Hưng Hòa Hưng Hòa Hưng – Chí Chí Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t Hòa), và thung lũng t ử th ần A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư n A 20 (Xuân Phư ớc, Đ c, Đ c, Đ ồng Xuân, Phú Xuân, Phú Xuân, Phú Xuân, Phú Xuân, Phú Xuân, Phú Khánh). Khánh). Từ ch ỗ này qua ch này qua ch này qua ch này qua ch này qua ch này qua ch ỗ kia, t ừ ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ngày này qua khác, tôi hoàn toàn không bi ết tương lai s t tương lai s t tương lai s ẽ đi v ề đâu. đâu.
Không bi ết tương lai s t tương lai s t tương lai s ẽ đi v đi v ề đâu là m đâu là m ột n ỗi b ấp bênh th bênh th bênh th ật đáng s ợ, nhưng còn m , nhưng còn m , nhưng còn m ột th t th ứ đáng s đáng s ợ hơn là không bi ết ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào t ngày mai có gì ăn không vì cơn đói len vào ận nh ững gi ấc ác m c ác m c ác m c ác m c ác m ộng, ti ếp t ục hành h c hành h c hành h ạ thân xác trơ xương thân xác trơ xương thân xác trơ xương thân xác trơ xương thân xác trơ xương thân xác trơ xương của ngư a ngư a ngư ời tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa i tù ban ngày chưa đủ ban đêm ban đêm ban đêm ban đêm ban đêm còn nh còn nh còn nh ẫn tâm n tâm n tâm tranh th tranh th tranh th ủ hành hành hành hạ thêm. thêm. thêm. Vì ban ngày đói quá nên h đói quá nên h đói quá nên h đói quá nên h đói quá nên h đói quá nên h đói quá nên h ầu như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th như đêm nào tôi cũng mơ th ấy mình đư y mình đư y mình đư y mình đư ợc ng c ng c ng ồi ăn chung v i ăn chung v i ăn chung v i ăn chung v i ăn chung v i ăn chung v ới các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho i các Sư Huynh khác trong Dòng ho ặc đư c đư c đư ợc ăn c ăn c ăn c ăn c ăn cơm v cơm v cơm v ới gia đình. i gia đình. i gia đình. Cái đau kh Cái đau kh Cái đau kh ổ là r a kh a kh ỏi cơn mơ, l mơ, l mơ, l ại ph ải tr i tr ở về làm b ạn chí thân v n chí thân v n chí thân v n chí thân v n chí thân v ới con ma đói. i con ma đói.
Lại thêm m i thêm m i thêm m ột th t th ứ đáng s đáng s đáng s đáng s ợ hơn n hơn n ữa trong ki a trong ki a trong ki a trong ki a trong ki ếp tù, đó là không bi p tù, đó là không bi p tù, đó là không bi p tù, đó là không bi p tù, đó là không bi p tù, đó là không bi ết tai h t tai h t tai h t tai h ọa ập đ p đ ến b n b ất k t k ỳ lúc nào. lúc nào. lúc nào. lúc nào. Có nh Có nh Có nh ững ng ngư ời tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r i tù rình mò, theo dõi r ồi báo cáo i báo cáo i báo cáo i báo cáo i báo cáo i báo cáo nh ững tù nhân nào ng tù nhân nào ng tù nhân nào ng tù nhân nào ng tù nhân nào ng tù nhân nào ng tù nhân nào không tuân gi không tuân gi không tuân gi không tuân gi không tuân gi ữ nội qui c i qui c i qui c ủa tr ại (vì h i (vì h i (vì h ọ mu ốn l n l ập công p công p công để đư ợc th c th c th ả về sớm). Mà tôi là m m). Mà tôi là m m). Mà tôi là m m). Mà tôi là m m). Mà tôi là m m). Mà tôi là m m). Mà tôi là m ột trong s t trong s t trong s t trong s ố nh ững ngư ng ngư ng ngư ời thư i thư ờng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ng xuyên vi ph ạm n m n ội qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng i qui, nên lúc nào cũng căng th căng th căng th căng th ẳng lo l ng lo l ng lo l ng lo l ắng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ng. Tôi đã vi ph ạm đi m đi m đi ều c ấm th m th ứ nh ất : t : Nghiêm c Nghiêm c ấm th m th ực hành tôn giáo, c c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, c hành tôn giáo, ấm truy m truy m truy ền đạo dư ới bất k t k ỳ hình th hình th ức nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph c nào. Tôi cũng đã vi ph ạm đi m đi ều c u c ấm th m th ứ nhì : C nhì : C nhì : C ấm lén lút h m lén lút h m lén lút h m lén lút h m lén lút h ọc h c h c h ỏi ho i ho ặc giao d c giao d c giao d c giao d ịch v ch v ch v ới nhau i nhau i nhau bằng các ngo ng các ngo ng các ngo ng các ngo ng các ngo ng các ngo ại ng ữ. Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph . Và tôi cũng đã vi ph ạm đi m đi ều c u c ấm th m th ứ ba : ba : ba : Cấm k m k ết bè k t bè k t bè k t bè k ết nhóm, cấm t m t ụ tập đông ngư p đông ngư p đông ngư ời. Thú th Thú th ật, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h t, nhóm anh em tín h ữu ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư u ngày nào cũng đư ợc tham d c tham d c tham d c tham d ự nh ững ‘Thá ng ‘Thá ng ‘Thá nh L nh L ễ chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h chui’. Còn nhóm ham h ọc sinh c sinh c sinh c sinh ng ữ thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t thì cũng lén lút t ầm th m th ầy h y h ọc ch c ch c ch c ch ữ. Nhóm anh em . Nhóm anh em . Nhóm anh em . Nhóm anh em . Nhóm anh em . Nhóm anh em . Nhóm anh em ‘Scout’ ‘Scout’ thì âm th thì âm th thì âm th thì âm th thì âm th ầm hu m hu ấn luy n luy ện và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh n và giúp nhau duy trì tinh th ần Hư ớng Đ ạo. Ph o. Ph ải công tâm mà nói : K i công tâm mà nói : K ẻ kh ởi xư ớng nh ững vi ph ạm này là chính cha Ti m này là chính cha Ti m này là chính cha Ti m này là chính cha Ti m này là chính cha Ti m này là chính cha Ti ến L ộc.
Vi ệc không bi c không bi c không bi c không bi ết tương lai c t tương lai c t tương lai c t tương lai c t tương lai c ủa mình l a mình l a mình l a mình l a mình l ại là đi i là đi i là đi i là đi ều t u t ốt đ t đ t đ ể sống phó thác cho s ng phó thác cho s ng phó thác cho s ng phó thác cho s ng phó thác cho s ng phó thác cho s ng phó thác cho s ự quan phòng c quan phòng c quan phòng c quan phòng c quan phòng c ủa Chúa. Gi a Chúa. Gi a Chúa. Gi a Chúa. Gi a Chúa. Gi a Chúa. Gi ả như tôi như tôi như tôi bi ết quá nhi t quá nhi t quá nhi t quá nhi ều v u v ề tương lai c tương lai c tương lai c tương lai c ủa tôi, a tôi, a tôi, a tôi, ch ắc sẽ khó lòng s khó lòng s khó lòng s khó lòng s ống h ng h ạnh phúc, vì ph phúc, vì ph phúc, vì ph phúc, vì ph phúc, vì ph ải b i b ận tâm v n tâm v n tâm v ới bi i bi i bi ết bao lo toan, s t bao lo toan, s t bao lo toan, s t bao lo toan, s t bao lo toan, s t bao lo toan, s t bao lo toan, s ợ hãi. Vì v hãi. Vì v hãi. Vì v hãi. Vì v ậy, nh y, nh y, nh ững năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ng năm tháng trong tù Chúa đ ể tôi không bi tôi không bi tôi không bi tôi không bi tôi không bi ết gì v t gì v t gì v t gì v ề tương lai h tương lai h tương lai h tương lai h ầu giúp tôi bi u giúp tôi bi u giúp tôi bi u giúp tôi bi u giúp tôi bi ết t t ận d n d ụng nh ng nh ng nh ững giây phút hi giây phút hi giây phút hi ện tại và nh i và nh i và nh i và nh i và nh ất là t là hoàn toàn không bi hoàn toàn không bi hoàn toàn không bi hoàn toàn không bi hoàn toàn không bi hoàn toàn không bi ết c t c ậy trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên y trông vào ai nên ch ỉ bi ết phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa t phó thác cho Chúa mà thôi mà thôi . Kết lu t lu ận, lúc ở trong tù, tôi s trong tù, tôi s ống phó thác và đ ng phó thác và đ ng phó thác và đ ẹp lòng Chúa hơn bao gi p lòng Chúa hơn bao gi p lòng Chúa hơn bao gi p lòng Chúa hơn bao gi p lòng Chúa hơn bao gi ờ hết (hi ện nay n nay càng t càng t càng t ệ hơn ) !
Từ câu chuy câu chuy câu chuy câu chuy câu chuy ện ‘Truy n ‘Truy n ‘Truy ền Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M n Tin’ trong bài Tin M ừng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ng hôm nay, chúng ta có nhi ều m u m ẫu gương c u gương c u gương c ủa M a M a M ẹ Maria đ Maria đ Maria đ Maria đ ể học hỏi và noi theo. M noi theo. M noi theo. M ẫu gương n u gương n ổi b ật nh ất là dù không bi t là dù không bi t là dù không bi t là dù không bi t là dù không bi ết trư t trư ớc tương c tương lai s ẽ ra sao, M ra sao, M ra sao, M ẹ vẫn mau m ắn thưa hai n thưa hai n thưa hai ti ếng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ng “Xin Vâng” r ồi t i t ừ đó M đó M đó M ẹ để Chúa d Chúa d Chúa d Chúa d ắt M t M t M ẹ đi từng bư ng bư ớc trên đư c trên đư c trên đư c trên đư c trên đư c trên đư ờng đ ng đ ng đ ời. M . M ẹ đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa đã vâng theo Thánh Ý Chúa và s và s và s ống phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. ng phó thác hoàn toàn vào Ngài. Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy Cũng qua câu chuy ện ‘Truy n ‘Truy n ‘Truy ền Tin’, chúng ta h n Tin’, chúng ta h n Tin’, chúng ta h n Tin’, chúng ta h n Tin’, chúng ta h n Tin’, chúng ta h ọc đư c đư c đư ợc thêm m c thêm m c thêm m c thêm m ột đi t đi ều nữa là m a là m a là m a là m a là m ỗi ngư i ngư ời chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ i chúng ta khi chào đ ời đ i đ ều đư u đư ợc Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g ọi đ i đ i đ ể chu toàn m chu toàn m chu toàn m chu toàn m chu toàn m ột ph t ph ận v n v ụ nào đó tro nào đó tro nào đó tro nào đó tro nào đó tro ng chương ng chương ng chương ng chương ng chương trình c trình c ứu chu u chu u chu ộc c c c ủa Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c a Ngài. Tùy theo hoàn c ảnh riêng, m nh riêng, m nh riêng, m nh riêng, m nh riêng, m ỗi ngư i ngư ời đ i đ ều đư u đư u đư ợc Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g ọi (ch i (ch i (ch i (ch ắc ch c ch c ch c ch ắn m n m n m ột đi t đi ều là không tr là không tr là không tr ừ ai). ai). ai). Mỗi ngư ngư ời đ i đ ều đư u đư ợc Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g c Chúa kêu g ọi đ i đ ể sống x ng x ứng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ng đáng làm con cái Chúa, th ực thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý c thi Thánh Ý Chúa ngay t Chúa ngay t Chúa ngay t Chúa ngay t ừ nh ững ngày còn s ng ngày còn s ng ngày còn s ống ở tr ần th ế này. này. này.
Nhìn lên gương M Nhìn lên gương M Nhìn lên gương M Nhìn lên gương M ẹ Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v Maria và suy nghĩ v ề đời s i s i s ống c ng c ủa mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh a mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp có tinh th ần đón nh n đón nh n đón nh ận Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m n Thánh Ý Chúa, m ỗi khi chúng ta đ i khi chúng ta đ i khi chúng ta đ i khi chúng ta đ i khi chúng ta đ i khi chúng ta đ ối di i di ện v n v ới nh i nh ững vi ng vi ệc t c t c t ốt c t c ần làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t n làm cho gia đình, t ập th p th ể, cho xã h cho xã h cho xã h cho xã h cho xã h ội và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H i và cho Giáo H ội. Khi làm h i. Khi làm h i. Khi làm h i. Khi làm h ết s t s ức mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph c mình, chúng ta phó thác ph ần còn l n còn l n còn l n còn l ại cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ i cho Chúa, vì đ ối v i v ới Chúa, i Chúa, i Chúa, i Chúa, i Chúa, không có gì mà Chúa làm không có gì mà Chúa làm không có gì mà Chúa làm không có gì mà Chúa làm không có gì mà Chúa làm không có gì mà Chúa làm đư ợc. c. Chúc m Chúc m Chúc m ừng Giáng Sinh t ng Giáng Sinh t ng Giáng Sinh t ng Giáng Sinh t ới t ừng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ng quý ông bà và anh ch ị em. em.
Linh m Linh m Linh m Linh m Linh m Linh m ục Ph c Ph c Ph c Ph ạm Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H ồng. ng. ng.

LTMV IV MV B.pdf