(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ

Tôi vi Tôi vi ết nh t nh ững dòng ch ng dòng ch ng dòng ch ng dòng ch ữ này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi này đúng vào ngày gi ỗ giáp năm c giáp năm c giáp năm c giáp năm c ủa linh m a linh m a linh m a linh m a linh m ục Giuse Ti c Giuse Ti c Giuse Ti c Giuse Ti c Giuse Ti c Giuse Ti ến L n L ộc (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). c (ngày 5 tháng 12). Một trong nh t trong nh t trong nh ững k ng k ỷ ni ệm mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi m mà tôi không bao gi ờ quên là cái hôm quên là cái hôm quên là cái hôm quên là cái hôm quên là cái hôm quên là cái hôm quên là cái hôm ban ban cai tù g cai tù g cai tù g cai tù g cai tù g cai tù g ọi tên cha đ i tên cha đ i tên cha đ i tên cha đ i tên cha đ i tên cha đ ể đọc l c l c l ệnh tha. Cha nh tha. Cha nh tha. Cha nh tha. Cha nh tha. Cha nh tha. Cha vui m vui m ừng chia h ng chia h ng chia h ng chia h ết cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn t cho anh em còn ở lại nh i nh ững gì g ng gì g ng gì g ng gì g ọi là gia tài mà nh i là gia tài mà nh i là gia tài mà nh i là gia tài mà nh i là gia tài mà nh i là gia tài mà nh i là gia tài mà nh ững tù nhân dư ng tù nhân dư ng tù nhân dư ng tù nhân dư ng tù nhân dư ng tù nhân dư ới ch i ch i ch ế độ cộng s ng s ng s ản có n có n có đư ợc : chi c : chi ếc chi c chi c chi ếu rách, cái u rách, cái u rách, cái u rách, cái u rách, cái u rách, cái u rách, cái xô, cái cái cái bát, cái bát, cái bát, cái bát, cái bát, cái ca, cái thìa cái thìa cái thìa cái thìa cái thìa bằng nh ựa với chi chi ếc qu ạt gi ấy… y… rồi cha ung dung bư i cha ung dung bư i cha ung dung bư i cha ung dung bư ớc ra kh ra kh ỏi tù. Ôi ! i tù. Ôi ! i tù. Ôi ! Sao cha s Sao cha s Sao cha s Sao cha s Sao cha s ung sư ớng th ế ! Ai cũng ư ! Ai cũng ư ! Ai cũng ư ớc mơ đư c mơ đư c mơ đư ợc th c th ả về như cha nhưng không như cha nhưng không như cha nhưng không bi ết bao gi bao gi ờ mới đến phiên mình ? Vậy mà đi y mà đi y mà đi ều không ai ng u không ai ng ờ lại x ảy ra : Không đ y ra : Không đ ầy m ột tháng sau, c t tháng sau, c t tháng sau, c t tháng sau, c t tháng sau, c ửa bu a bu ồng giam l ại m ở và và cha Ti cha Ti cha Ti cha Ti cha Ti ến L n L ộc thân thương l c thân thương l c thân thương l c thân thương l c thân thương l c thân thương l ại cũng ung dung bư i cũng ung dung bư i cũng ung dung bư i cũng ung dung bư i cũng ung dung bư i cũng ung dung bư ớc vào c vào c vào c vào y như lúc bư y như lúc bư y như lúc bư y như lúc bư ớc ra ! Th ! Th ế là anh em ph là anh em ph là anh em ph là anh em ph là anh em ph là anh em ph ải hoàn tr i hoàn tr i hoàn tr i hoàn tr ả lại nh ững gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho ng gì mà cha đã chia cho cách đó không lâu. cách đó không lâu. cách đó không lâu. cách đó không lâu. Riêng tôi ph Riêng tôi ph ải tr i tr ả lại cho cha cái ca b i cho cha cái ca b i cho cha cái ca b i cho cha cái ca b i cho cha cái ca b i cho cha cái ca b i cho cha cái ca b ằng nh ựa mà tr a mà tr a mà tr ắng.
Mặc d c d c d ầu ở tù nhưng hình như ngư tù nhưng hình như ngư tù nhưng hình như ngư tù nhưng hình như ngư tù nhưng hình như ngư tù nhưng hình như ngư ời tù l i tù l i tù l i tù l ại r i r ất t t ự do, sao l do, sao l do, sao l do, sao l do, sao l ạ th ế ? Đúng v Đúng v ậy, nh y, nh y, nh y, nh ững năm tháng ng năm tháng ng năm tháng ng năm tháng ấy tôi s y tôi s y tôi s y tôi s ống r ng r ất t t ự do, tôi không l do, tôi không l do, tôi không l do, tôi không l do, tôi không l ệ thu ộc vào v c vào v c vào v c vào v c vào v ật ch t ch t ch ất, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ t, mà có quái gì đâu đ ể bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch bám víu vào ch ứ ? M ? M ? M ấy b y b ộ qu ần áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t n áo tù rách t ả tơi, tơi, Một đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu t đôi dép râu hay gu ốc t c t ự ch ế với b ằng ng ấy th y th ứ mà tôi v ừa k a k ể bên trên. S bên trên. S bên trên. S bên trên. S bên trên. S ống th ật đơn gi t đơn gi ản, không có gì n, không có gì n, không có gì để sợ mất mát, nên tâm h t mát, nên tâm h t mát, nên tâm h t mát, nên tâm h t mát, nên tâm h t mát, nên tâm h t mát, nên tâm h ồn r n r ất t t ự do. Trong Tin M Trong Tin M Trong Tin M Trong Tin M Trong Tin M ừng hôm nay, t ng hôm nay, t ng hôm nay, t ng hôm nay, t ng hôm nay, t ng hôm nay, t ôi đ ôi đ ọc th c th c th ấy ông Gioan T y ông Gioan T y ông Gioan T y ông Gioan T y ông Gioan T y ông Gioan T ẩy Gi ả mặc áo lông c áo lông c áo lông c áo lông c áo lông c áo lông lạc đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch c đà, ăn châu ch ấu và m u và m u và m u và m ật ong r t ong r t ong r ừng, cu ng, cu ng, cu ộc s c s c s ống r ng r ất đ t đ ạm b m b ạc. Đi c. Đi c. Đi ều này cho th u này cho th u này cho th u này cho th u này cho th u này cho th u này cho th ấy ông y ông không dính bén v không dính bén v không dính bén v không dính bén v không dính bén v ới v i v ật ch ất ti t ti ền tài. T n tài. T n tài. T n tài. T ừ đó ông đư đó ông đư đó ông đư đó ông đư ợc t c t c t ự do đ do đ do đ ể sống theo ơn g ng theo ơn g ng theo ơn g ng theo ơn g ng theo ơn g ọi c i c ủa mình. a mình. a mình. a mình. Cách s Cách s Cách s Cách s Cách s Cách s ống c ng c ủa ông nh a ông nh a ông nh a ông nh ắc nh c nh c nh ở chúng ta v chúng ta v chúng ta v chúng ta v chúng ta v ề các h các h các h các h ệ lụy c ủa v a v ật ch ất, danh v t, danh v t, danh v ọng, ti ền tài trên th n tài trên th ế gian này. gian này. gian này. Ta s Ta s Ta s ở hữu v ật ch t ch ất hay v ật ch ất s ở hữu ta ?
Mỗi ngư i ngư ời chúng ta c i chúng ta c i chúng ta c i chúng ta c i chúng ta c ần có thái đ n có thái đ n có thái đ n có thái đ n có thái đ ộ coi nh coi nh coi nh ẹ vật ch t ch t ch ất m t m ới có đư i có đư i có đư i có đư ợc thái đ c thái đ c thái đ c thái đ ộ tự do đ do đ ể làm nh làm nh ững quy ng quy ết đ t đ ịnh khôn nh khôn ngoan, phù h ngoan, phù h ngoan, phù h ngoan, phù h ợp v p v ới lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph i lý trí, nhân ph ẩm và nh m và nh m và nh m và nh ất là đ t là đ t là đ t là đ ẹp lòng Chúa. p lòng Chúa. p lòng Chúa. p lòng Chúa. p lòng Chúa. Thông thư Thông thư ờng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ng ai trong chúng ta cũng bi ết đi t đi ều này, nhưng khi ph này, nhưng khi ph này, nhưng khi ph này, nhưng khi ph này, nhưng khi ph này, nhưng khi ph ải làm nh i làm nh i làm nh ững quy ng quy ết đ t đ ịnh, ta s nh, ta s nh, ta s ẽ ph ải đ i đ ắn đo nhi n đo nhi n đo nhi ều, ph u, ph ần l n l ớn vì ta b n vì ta b n vì ta b n vì ta b ị ràng bu ràng bu ràng bu ộc vào v c vào v c vào v c vào v c vào v ật ch t ch t ch ất, danh v danh v danh v ọng hay ng hay ng hay ch ức quy c quy c quy ền. Bởi đó, l i đó, l i đó, l ời kêu g i kêu g i kêu g i kêu g ọi Mùa V i Mùa V i Mùa V i Mùa V ọng, nh ng, nh ất là gương s t là gương s t là gương s t là gương s t là gương s t là gương s ống c ng c ủa thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c a thánh Gioan, giúp ta c ố gắng vư ng vư ợt qua nh t qua nh t qua nh t qua nh ững níu kéo c ng níu kéo c ng níu kéo c ng níu kéo c ng níu kéo c ng níu kéo c ủa v a v a v ật ch t ch t ch ất tr t tr ần th n th ế để đư ợc thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s c thong dong mà s ống theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ng theo thánh ý Chúa. Bi ết bao t bao t bao gia đình phân tán cũng ch gia đình phân tán cũng ch gia đình phân tán cũng ch gia đình phân tán cũng ch ỉ vì ti vì ti ền tài v ật ch ất làm ch t làm ch t làm ch ủ trong tâm kh ảm v ợ ch ồng. Bi ng. Bi ết bao c ảnh b ất hi t hi ếu cũng u cũng u cũng vì con cái làm nô l vì con cái làm nô l vì con cái làm nô l vì con cái làm nô l vì con cái làm nô l ệ ti ền b n b ạc. c. Ti ền b ạc v c v ật ch ất ghê g t ghê g t ghê g ớm th ật, vậy mà ít ngư ời nh ận ra nó r ất ư nguy hi nguy hi ểm.
Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy Tôi trích câu chuy ện vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi n vô danh, không tác gi ả, ch , ch , ch ỉ đề là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m là “An Indian Story” mà linh m ục Nguy c Nguy c Nguy ễn Trọng Tư ng Tư ớc đ c đ c đ ề cập đ p đ ến trong quy n trong quy n trong quy n trong quy ển “Nh n “Nh n “Nh ững Trang Nh ng Trang Nh ng Trang Nh ng Trang Nh ng Trang Nh ật Ký C t Ký C t Ký C ủa M a M ột Linh M t Linh M t Linh M ục”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy c”, như sau : Câu chuy ện b n b ắt đ t đ ầu ch u ch u ch ỉ là mi là mi ếng vải che i che i che i che thân, r thân, r ồi d i d ần d n d ần nhu c n nhu c n nhu c ầu sinh ra nhu c u sinh ra nhu c u sinh ra nhu c u sinh ra nhu c u sinh ra nhu c u sinh ra nhu c ầu, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ u, sau cùng nhà đ ạo sĩ đánh m o sĩ đánh m o sĩ đánh m o sĩ đánh m o sĩ đánh m ất lý tư t lý tư t lý tư ởng h ng h ạnh tu. nh tu. Làm th Làm th Làm th ế nào nào nhà đ nhà đ ạo sĩ Sadhu đã b o sĩ Sadhu đã b o sĩ Sadhu đã b o sĩ Sadhu đã b o sĩ Sadhu đã b ỏ cu ộc, đã đánh m c, đã đánh m c, đã đánh m c, đã đánh m ất hành trình tu gi t hành trình tu gi t hành trình tu gi t hành trình tu gi ới c ủa chính mình ? Dư a chính mình ? Dư a chính mình ? Dư a chính mình ? Dư a chính mình ? Dư ới đây là câu chuy i đây là câu chuy i đây là câu chuy i đây là câu chuy i đây là câu chuy ện :
“Ở một ngôi làng n t ngôi làng n t ngôi làng n t ngôi làng n ọ, có m , có m , có m , có m ột v t v ị đạo sĩ, dân gian g o sĩ, dân gian g o sĩ, dân gian g o sĩ, dân gian g o sĩ, dân gian g ọi là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g i là Sadhu, ông tu thân lâu ngày, g ần đ n đ ạt đ t đ ến b n b ậc thánh c thánh c thánh nhân. Dân chúng ngư nhân. Dân chúng ngư nhân. Dân chúng ngư nhân. Dân chúng ngư nhân. Dân chúng ngư nhân. Dân chúng ngư ỡng m ng m ng m ộ, quý m , quý m , quý m , quý m ến nhà đ n nhà đ n nhà đ n nhà đ ạo sĩ o sĩ o sĩ ấy l y l y l ắm, k m, k ẻ đến th n th ỉnh ý, k nh ý, k nh ý, k nh ý, k nh ý, k ẻ tầm th m th ầy h y h y h ọc đ c đ c đ ạo, k o, k ẻ đến kh n kh n kh ấn xin…M xin…M ột ngày kia, th t ngày kia, th t ngày kia, th t ngày kia, th t ngày kia, th t ngày kia, th ấy v y v ị đạo sĩ rách rư o sĩ rách rư o sĩ rách rư o sĩ rách rư o sĩ rách rư ới, k i, k ẻ qua đư qua đư qua đư ờng bi ếu nhà đ u nhà đ u nhà đ ạo sĩ m o sĩ m o sĩ m ột manh v t manh v t manh v ải che mình. Nh i che mình. Nh i che mình. Nh i che mình. Nh i che mình. Nh i che mình. Nh ững lúc ng lúc ng lúc th ầy Sadhu ng y Sadhu ng y Sadhu ng y Sadhu ng ồi thi ền ni n ni ệm, bày chu m, bày chu m, bày chu m, bày chu ột c t c ứ tư ởng th ng th ầy là tư y là tư y là tư y là tư ợng g ng g ỗ nên rúc vào t nên rúc vào t nên rúc vào t nên rúc vào t nên rúc vào t nên rúc vào t nên rúc vào t ấm v m v ải g i g ặm nh m nh m nh ấm. T m. T ội nghi i nghi ệp, cũng l cũng l cũng l ại m i m ột k t k ẻ qua đư qua đư ờng th ng th ấy th y th y th ế, bi , bi ếu th u th ầy Sadhu m y Sadhu m y Sadhu m y Sadhu m ột con mèo đ t con mèo đ t con mèo đ t con mèo đ t con mèo đ t con mèo đ ể bắt chu t chu t chu ột. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, t. Dân trong làng thương tình, thay phiên nhau đem s thay phiên nhau đem s thay phiên nhau đem s thay phiên nhau đem s thay phiên nhau đem s thay phiên nhau đem s ữa nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R a nuôi con mèo. R ồi m i m ột ngày n t ngày n t ngày n t ngày n ọ, có k , có k , có k , có k ẻ hành hương t hành hương t hành hương t hành hương t hành hương t hành hương t ừ phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti phương xa, nghe ti ếng thơm ng thơm ng thơm nhân đ nhân đ ức, đ c, đ c, đ ến vi n vi n vi ếng nhà đ ng nhà đ ng nhà đ ạo sĩ. Ngư o sĩ. Ngư o sĩ. Ngư o sĩ. Ngư o sĩ. Ngư ời ph i ph ụ nữ giàu có giàu có giàu có giàu có ấy t y t y t ặng th ng th ầy Sadhu m y Sadhu m y Sadhu m y Sadhu m ột con bò đ t con bò đ t con bò đ t con bò đ t con bò đ ể lấy s y s y s ữa nuôi con a nuôi con a nuôi con a nuôi con a nuôi con mèo. Đ mèo. Đ mèo. Đ ể nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu nuôi con bò, dân làng làm cho nó cái chu ồng. Th ng. Th ng. Th ế là, t là, t ừ dạo đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu o đó con bò có chu ồng, còn v ng, còn v ng, còn v ng, còn v ị đạo sĩ thì o sĩ thì o sĩ thì o sĩ thì vẫn ng ồi ở gốc cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. c cây và không có nhà. Th ấy th y th y th ế, có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không , có cái gì không ổn, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c n, cho nên dân trong làng bèn c ất cho th t cho th t cho th t cho th ầy Sadhu m ột căn nhà”. nhà”. Đó là ph Đó là ph ần đ ầu c ủa câu chuy a câu chuy a câu chuy a câu chuy a câu chuy ện, xem ra r n, xem ra r n, xem ra r n, xem ra r ất bình thư t bình thư ờng và cũng r ng và cũng r ng và cũng r ất h ợp tình h p tình h ợp lý.
“Từ ngày ngày ấy tr y tr y tr ở đi, nhà đ đi, nhà đ đi, nhà đ ạo sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi o sĩ không còn nhi ều th u th u th ời gi i gi ờ tu ni tu ni tu ni ệm như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph m như xưa. Ông ph ải b i b ận r n r n r ộn nuôi con bò đ n nuôi con bò đ n nuôi con bò đ n nuôi con bò đ n nuôi con bò đ n nuôi con bò đ n nuôi con bò đ ể lấy s y s y s ữa nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ a nuôi con mèo. Nuôi mèo đ ể nó đu nó đu ổi lũ chu i lũ chu i lũ chu i lũ chu i lũ chu ột. Ông ph t. Ông ph t. Ông ph ải lo s i lo s i lo s ửa sang quét d a sang quét d a sang quét d a sang quét d ọn căn nhà. Dân trong n căn nhà. Dân trong n căn nhà. Dân trong n căn nhà. Dân trong n căn nhà. Dân trong n căn nhà. Dân trong làng không mu làng không mu làng không mu làng không mu ốn nhà đ n nhà đ n nhà đ ạo sĩ m o sĩ m o sĩ m ất th t th ời gi i gi ờ vì nh vì nh vì nh ững chuy ng chuy ng chuy ng chuy ện t n t ầm thư m thư ờng ấy nên h y nên h y nên h y nên h y nên h ọ gửi m i m ột ngư t ngư ời đàn bà đ i đàn bà đ i đàn bà đ i đàn bà đ i đàn bà đ ến cắt c ỏ nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c nuôi con bò, săn sóc mèo và c ả vi ệc d c d ọn d ẹp trong căn nhà c p trong căn nhà c p trong căn nhà c ủa ông th a ông th ầy đ y đ ể ông th ầy có gi y có gi y có gi y có gi ờ tu.
Nhà đ Nhà đ Nhà đ ạo sĩ đã có t o sĩ đã có t o sĩ đã có t o sĩ đã có t o sĩ đã có t o sĩ đã có t ấm v m v ải che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu i che thân, có con mèo đu ổi chu i chu i chu ột, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s t, có con bò cho s ữa, có căn nhà đ a, có căn nhà đ a, có căn nhà đ a, có căn nhà đ a, có căn nhà đ a, có căn nhà đ a, có căn nhà đ ể ở, và có ngư , và có ngư , và có ngư , và có ngư , và có ngư , và có ngư ời đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu đàn bà săn sóc cu ộc đ c đ c đ ời mình. Ch i mình. Ch i mình. Ch i mình. Ch ẳng bao lâu, nhà ng bao lâu, nhà ng bao lâu, nhà ng bao lâu, nhà ng bao lâu, nhà ng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn th sĩ không còn th sĩ không còn th sĩ không còn th sĩ không còn th sĩ không còn th ời gian tĩnh m i gian tĩnh m i gian tĩnh m i gian tĩnh m i gian tĩnh m ịch n ch n ch n ữa, ông có đ a, ông có đ a, ông có đ a, ông có đ a, ông có đ ầy đ y đ y đ ủ mọi th i th ứ vật ch ất h ết r ồi. Còn đâu là con đư Còn đâu là con đư ờng tu đ ạo ? Ông cư o ? Ông cư ới ngư ời đàn bà làm v i đàn bà làm v ợ và h và h ết tu”! t tu”! t tu”!
Ngư ời ta làm ch i ta làm ch i ta làm ch i ta làm ch i ta làm ch ủ của c a c a c ải, r i, r ồi m i m ột ngày b t ngày b t ngày b t ngày b ị của c a c a c ải l i l ấy m y m ất t t ự do lúc nào mà h do lúc nào mà h do lúc nào mà h do lúc nào mà h do lúc nào mà h ọ không ng không ng ờ. Đ . Đ ể lòng mình làm lòng mình làm lòng mình làm lòng mình làm ch ủ hay b hay b ị của c a c ải làm ch i làm ch i làm ch ủ vẫn luôn là m n luôn là m n luôn là m n luôn là m ột th t th ứ gi ằng co kh ng co kh ng co kh ốn kh ổ. Th . Th . Th ật khó đ ể mình chi mình chi mình chi ếm h ữu c ủa c a c a c ải ch ứ không ph ải đ ể của c a c ải chi ếm h ữu mình. u mình. Linh m Linh m Linh m Linh m Linh m Linh m ục Ph c Ph c Ph ạm Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H m Quang H ồng .

LÁ THƯ MỤC VỤ 1012023.pdf