(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Linh Mục Quản Nhiệm:
Đominicô Nguyễn Kim Sơn

Khẩn Cấp: 0413 666 825

Email: chasonnguyen@yahoo.com.au

Linh Mục Phụ Tá:
Michael Phạm Quang Hồng
Khẩn Cấp: 0423 935 495

Email: michaelhongpham@gmail.com


Giờ Lễ Trong Tuần

Thứ Ba-Sáu: 6:30pm
Thứ Bảy: Phụng Vụ CN 6pm
Chúa Nhật: 9am và 5:30pm 

Giờ làm việc của các Cha

Thứ Hai Ngày nghỉ
Thứ Ba tới Thứ Sáu 8am – 6pm
Thứ Bảy 8am – 11am
Chiều Thứ Bảy và Chúa Nhật Dành cho các Bí Tích

Nhà xứ: 58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495

 

Tin Tức và sinh hoạt của các Cha Tuyên Úy Đoàn Úc Châu

Tâm Thư Tuyên Úy Đoàn Úc Châu

Tân Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn