(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Website update project từ tháng 5 năm 2021.
Restructure lại hệ thống, content, giao diện, tiện ích.

Create Post page for Thông Báo.
Create Post for Lá Thư Mục Vụ
Create Page/Post for Hình Ảnh
Archive tất cả các bài viết Nhật Ký SH, LTMV, Tờ Tin Yêu
Thêm phần download form + Liên hệ

Final tune up layout, color, design
Find cộng tác viên

Re-Open on 30/5/2021

Hand over Cho Cha Sơn QN, Anh Hiệp Chủ Tịch, Sr Thuận trợ tá, Anh Hùng BTT ngày thứ hai 31/5/2021 to completely open 1/6/2021

Website admin 2021