(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

TẾT GIÁP THÌN 2024

1. THỨ SÁU (26/01/2024)
** LỄ AUSTRALIA DAY: 6:30pm

2. THỨ SÁU (09/02/2024)
** LỄ GIAO THỪA: 7:00pm
(Lễ Tạ Ơn Cuối Năm)

3. THỨ BẢY (10/02/2024)
** LỄ MỒNG 1 TẾT: 6:00pm
(Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới)

4. CHÚA NHẬT (11/02/2024)
** LỄ MỒNG 2 TẾT: 10:00am
(Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)
Lưu ý: (KHÔNG CÓ Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót
và Thánh Lễ Chiều)

5. THỨ HAI (12/02/2024)
** LỄ MỒNG 3 TẾT: 7:00pm
(Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm)

BTT
Dominic Vien