(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THỨ SÁU (26/01/2024) ** LỄ AUSTRALIA DAY ** 6:30pm

THỨ SÁU (09/02/2024) ** LỄ GIAO THỪA ** 7:00pm (Lễ Tạ Ơn Cuối Năm)

THỨ BẢY (10/02/2024) ** LỄ MỒNG 1 TẾT ** 6:00pm (Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới)

CHÚA NHẬT (11/02/2024) ** LỄ MỒNG 2 TẾT ** 10:00am (Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)

Lưu ý: (KHÔNG CÓ Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót và Thánh Lễ Chiều)

THỨ HAI (12/02/2024) ** LỄ MỒNG 3 TẾT ** 7:00pm (Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm)