(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ – TUẦN THÁNH 2022

👉 PALM SUNDAY Lễ Lá 🌴 Palm Sunday ✝️ Tuần Thánh Năm C ⏱️ [Perth6PM-VN5PM] Sat 9/4/2022 Lễ Lá 🌴 Palm Sunday ✝️ Tuần Thánh Năm C ⏱️ [Perth9AM-VN8AM] Sun 10/4/2022

👉 HOLY THURSDAY Ngắm Nguyện Thứ Năm Tuần Thánh ✝️ Lamentations ⏱️ [Perth6PM-VN5PM] 14/4/2022 Thánh Lễ Tiệc Ly & Chầu Thánh Thể ✝️ The Lord’s Supper & Adoration ⏱️ [Perth7PM-VN6PM] Thu 14/4/2022

👉 GOOD FRIDAY Cộng Đoàn đi Đàng Thánh Giá ✝️ Stations of the Cross ⏱️ [Perth9AM-VN8AM] Fri 15/4/2022 Ngắm Nguyện & Cầu Nguyện Thứ Sáu Tuần Thánh ✝️ Lamentations ⏱️ [Perth2PM-VN1PM] Fri 15/4/2022 Tưởng niệm Cuộc Thương Khó ✝️ Liturgy of the Lord’s Passion ⏱️ [Perth3PM-VN2PM] Fri 15/4/2022

👉 EASTER VIRGIL Ngắm Nguyện Vọng Phục Sinh ✝️ Lamentations ⏱️ [Perth6PM-VN5PM] Sat 16/4/2022 hánh Lễ Vọng Phục Sinh ✨ The Easter Virgil ⏱️ [Perth7PM-VN6PM] Sat 16/4/2022

👉 EASTER SUNDAY Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh ✨ Easter Sunday ⏱️ [Perth9AM-VN8AM] Sun 17/4/2022