(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ban Tuyên Úy

Linh Mục Quản Nhiệm: Peter Nguyễn Mộng Huỳnh

Linh Mục Phụ Tá: Michael Phạm Quang Hồng