(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Liên Lạc

 

TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (08) 9344 4437

NHÀ XỨ

58 Lodesworth Rd, Westminster WA 6061

Telephone: (Số bàn) (08) 9344 4437 / (Số Mobile) 0423 935 495

 

Email: info@vietcatholicperth.org

—————————————————————————-

Nếu có ý kiến hay những gì cần sửa lại, xin liên lạc:

Email: info@vietcatholicperth.org

Xin thành thực cảm ơn!