(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LÁ THƯ MỤC VỤ
ừ ng Lễ Mì nh Má u Thá nh Chu á Giễ su, chu ng tá hồ i từở ng lá i bừ á Tiễ c Ly má Chu á đá cu ng vở i cá c mồ n đễ ngồ i chung mồ t bá n, á n cu ng mồ t tá m bá nh, vá uồ ng chung mồ t chễ n rừở u. Hởn nừ á Chu á vá cá c mồ n đễ cồ nhừ ng giá y phu t rá t gá n gu i thá n má t, Chu á chiá sễ nồ i lồ ng, tru t hễ t mồ i ừu từ, lồ á u vở i cá c ồ ng trừở c khi Chu á đi vá ồ cuồ c Khồ Ná n.
Thở i gián chá ng cồ n báồ nhiễ u, sừ cá p bá ch đồ thồ i thu c Chu á thiễ t lá p hy lễ cuồ i cu ng đễ ở lá i vở i cá c ồ ng vá nhá n lồá i chu ng tá hồ m náy. Trồng Bừ á Tiễ c Ly, Chu á cá m lá y bá nh dá ng lở i chu c tu ng bễ rá vá tráồ cá c mồ n đễ má nồ i: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy.” Cu ng mồ t thễ thừ c á y Chu á cá m chễ n rừở u trồng táy, ngừở c má t lễ n trở i dá ng lở i chu c tu ng, tráồ chồ cá c mồ n đễ má nồ i: “Các con cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy, Máu Giáo Ước mới đổ ra cho nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”
Chu á đá cừ há nh Thá nh Lễ đá u tiễ n vá mồng ừở c cá c mồ n đễ cu á Ngá i cu ng tiễ p tu c cừ há nh lá i há nh đồ ng ná y chồ há u thễ . Mồ t há nh đồ ng tì nh yễ u, mồ t há nh đồ ng hy sinh, mồ t há nh đồ ng cừ u rồ i má Chu á muồ n thừ c hiễ n chồ cồn ngừở i, đễ cồn ngừở i khi cừ há nh Thá nh Lễ dừở i hì nh bá nh vá rừở u, đừở c Chu á Thá nh Thá n biễ n đồ i thá nh chì nh Mì nh vá Má u Chu á Giễ su. Ai á n Mì nh Chu á vá uồ ng Má u Chu á lá Chu á ở trồng ngừở i á y, ngừở i á y ở trồng Chu á, vá ngừở i á y cồ sừ sồ ng đở i đở i. Nhừ ng lở i ná y dồ chì nh Chu á nồ i vá ái thá t sừ cồ lồ ng tin vá ồ sừ c má nh cu á Tá m Bá nh vá Chễ n Rừở u khi Linh Mu c cừ há nh trồng Bì Tì ch Thá nh Thễ , hồ thá t sừ sễ đừở c cừ u rồ i.
Vì Tá m Bá nh đừở c bễ rá, vá Chễ n Rừở u đừở c đồ rá lá hì nh á nh diễ n tá cu thễ , sá c nễ t vá gá n gu i nhá t viễ c Chu á Giễ su dá ng hiễ n trồ n vễ n Thá n Ngá i trễ n thá p giá đễ chuồ c tồ i chồ nhá n lồá i. Chu á chễ t đi đễ bán sừ sồ ng chồ nhừ ng ái nhì n lễ n Ngá i sễ đừở c cừ u rồ i, vá đễ thồ ng bán sừ sồ ng chồ nhừ ng ái kễ t hở p vở i Ngá i trễ n thá p giá .
Thá nh Lễ lá sừ tá i lá p lá i mồ i ngá y cu á Bừ á Tiễ c Ly, vì thễ mồ i lá n thám dừ , chu ng tá cá n sồ ng lá i từởng quán má t thiễ t vở i Chu á. Tồ i vở i Chu á hồ m quá chá c chá n sễ khá c hồ m náy. Tá m thá i cá m xu c vá tì nh trá ng cu á chu ng tá tháy đồ i, dồ đồ mồ i từởng quán cu á tá vở i Chu á cu ng sễ tháy đồ i. Chì nh vì thễ khi Rừở c Thá nh Thễ khồ ng phá i lá há nh đồ ng ngá n lá n nhừ mồ t, má mồ i lá n chu ng tá áồ ừở c đừở c Chu á ngừ vá ồ tá m hồ n tá nhừ thễ ná ồ, vá cá m nghiễ m tì nh yễ u Chu á dá nh chồ tá, đễ tá cồ thễ kễ t hở p má t thiễ t vở i Chu á nhừ hái má mồ t.
Khi chu ng tá thám dừ Thá nh Lễ má chu ng tá chì nghì đá y lá bồ n phá n, lá luá t, lá trá ch nhiễ m tồ i phá i đi, chừ
khồ ng phá i lá cá m giá c đi tì m Chu á, đễ tồ i ừở c áồ Chu á đễ n sồ ng trồng tồ i, thì chu ng tá sễ rá t nhá m chá n, vì chu ng tá cồ n rá t nhiễ u bồ n phá n khá c đễ chu tồá n, vá đá lá bồ n phá n thì chu ng tá dễ đá t đễ Thá nh Lễ dừở i há ng phu , khồ ng cồ n cồi trồ ng nhừ há ng đá u vá ừu tiễ n chồ đở i sồ ng tá m linh, vá phá n rồ i linh hồ n cu á chu ng tá nừ á. Khì á cá nh há nh phu c, vui từởi vá sồ ng đồ ng cu á viễ c thám dừ Thá nh Lễ , lá chu ng tá đừở c liễ n kễ t vở i nháu ngáng quá viễ c chiá sễ cu ng mồ t Tá m Bá nh, đễ rồ i chu ng tá đừở c nễ n mồ t vở i Chu á.
Đá y lá chiễ u kì ch rá t thá nh thiễ ng vá sá u xá khi mồ i lá n chu ng tá cu ng thám dừ Thá nh Lễ vở i nháu, vá khi đồ Chu á sễ luồ n ở vở i chu ng tá, sồ ng chung vở i chu ng tá nhừ mồ t giá đì nh yễ u thừởng, má trồng đồ mồ i cá m xu c đở i thừở ng, mồ i đồ ky há n thu , mồ i sá n si sễ đừở c bu đá p lá i bá ng tì nh thừởng, vì tá t cá đừở c mở rá đồ n lá y mồ i ngừở i nhừ ánh chi ễm trồng mồ t nhá . Xừá kiá Thá nh Lễ má Chu á cừ há nh vở i cá c mồ n đễ cu ng khồ ng đừở c trồ n vễ n, vì trồng sồ đồ cồ ngừở i cồ tá m trá ng phá n bồ i vá bá n Chu á, nhừng Chu á vá n khồ ng vì đồ má khồ ng tráồ bán Thá n Mì nh Ngá i. Chu á cồ n thừởng cá c mồ n đễ gá p bồ i, vá Ngá i vá n hừở ng dá n dá y bá ồ cá c ồ ng sồ ng xừ ng đá ng lá mồ n đễ cu á Chu á, đễm tinh thá n yễ u thừởng phu c vu vá hy sinh lán tồ á đễ n chồ mồ i ngừở i.
Ngá y náy mồ i lá n chu ng tá cu ng đễ n thám dừ Thá nh Lễ , tá m trá ng chu ng tá cu ng rồ i bở i, tồ i lồ i rá t trá m trồ ng, há n thu ghễn ghễ t vá n cồ n đá y á p trồng tim… nhừng Chu á vá n tiễ p tu c kễ u gồ i chu ng tá cu ng thám dừ Thá nh Lễ , đễ từ Thá nh Lễ chu ng tá mu c lá y sừ c má nh vá sừ hồá n cá i tá m hồ n, dễ p bồ nhừ ng tì nh nễ t xá u xá thu ghễ t, tháy vá ồ đồ chu ng tá từ nguyễ n mở lồ ng rá đồ n lá y mồ i nghi ch cá nh, bá ng mồ t tá m thá i chá p nhá n, yễ u thừởng vá thá thừ chồ nháu. Nễ u mồ i lá n chu ng tá đễ n thám dừ Thá nh Lễ vở i mồ t tá m hồ n kháồ khá t, thì chá c chá n chu ng tá sễ chá m đừở c trá i tim yễ u thừởng cu á Chu á Giễ su quá Bì Tì ch Tì nh Yễ u ná y.
Ưở c gì mồ i lá n đễ n vở i Chu á trồng Thá nh Lễ , chu ng tá xá c tì n vá đá ồ sá u sừ hiễ u biễ t Má u Nhiễ m Thá nh Thễ mồ i ngá y mồ t, hởn đễ chu ng tá luồ n biễ t chuá n bi tá m hồ n chồ xừ ng đá ng đồ n Chu á vá ồ tá m hồ n mì nh. Đồ n Chu á lá chu ng tá đừở c kễ t hở p má t thiễ t vở i Ngá i, đừở c Ngá i đi vá ồ cuồ c sồ ng chu ng tá, giu p chu ng tá sồ ng tồ t hởn từ ng ngá y. Lá y Chu á Giễ su Thá nh Thễ , cá m tá Chu á đá yễ u thừởng chu ng cồn đễ n cu ng, vá ở lá i vở i chu ng cồn luồ n má i. Mồ i khi chu ng cồn rừở c Chu á vá ồ lồ ng, chu ng cồn đừở c Chu á ở vở i chu ng cồn, đừở c Chu á nuồ i dừở ng, cừ u chuồ c vá bán sừ sồ ng đở i đở i chồ chu ng cồn. Xin chồ chu ng cồn luồ n cá m nghiễ m sừ yễ u thừởng ná y cu á Chu á, luồ n má i trồng cuồ c đở i cu á chu ng cồn. Amễn
Lm Nguyễn Kim sơn

LTMV- LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA.pdf