(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

[Thông Báo Sinh Hoạt]CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH VÀ CÁC LỄ TRỌNG

– Thứ Bảy 24/12/2022:
* 7:00 pm: Chương trình CANH THỨC,
* 8:00 pm THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH,

– Chúa Nhật 25/12/2022:
*10:00 am: THÁNH LỄ GIÁNG SINH ,
* Sẽ Không có chầu kính Lòng Chúa Thương Xót – lúc 3:00pm
* Sẽ Không có Thánh Lễ Chiều – lúc 5:30pm

– Thứ Sáu 30/12/2022:
6:30 pm: LỄ THÁNH GIA THẤT,

– Thứ Bảy 31/12/2022:
*6:00 pm: LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023

– Chúa Nhật 01/01/2023:
*9:00 am: LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023
* 3:00pm: CHẦU KÍNH LCTX
* 5:30pm: LỄ MẸ THIÊN CHÚA đầu năm 2023