(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

NỚI RỘNG GIỚI HẠN WA COVID-19 LOCKDOWN
NGÀY – GIỜ CÁC THÁNH LỄ & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN
TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG
 Áp Dụng Từ CN – Ngày 14 – 02 – 2021

~~~oOo~~~

 Chiếu theo VĂN THƯ MỚI của Chính Phủ Tiểu Bang & của Đức TGM Timothy Costelloe (Ban hành ngày 12/02/2021) – Thông Báo rằng : Những Lệnh Giới Hạn về  Tổng Số Người tham dự các Thánh Lễ (Tối đa 150 người) – Khoảng Cách Xã Hội
(4 m2 / người) Đeo Khẩu Trang (Wearing Masks) – SẼ ĐƯỢC HỦY BỎ kể từ Giữa Đêm Thứ Bảy hay Lúc 0 Giờ 1 Phút Sáng Chúa Nhật – 14 / 02 / 2021.
 Do vậy, tất cả các Thánh Lễ & Sinh Hoạt thường xuyên hay định kỳ của các Hội Đoàn – Đoàn Thể & Phong Trào trong Cộng Đoàn – Được TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG như trước ngày 31/01/2021 vừa qua.

1) Với Tổng Số Người không quá 500 cho mỗi Thánh Lễ
2) Tiếp tục đăng ký tên hay Scan với QR Code
3) Giứ Khoảng Cách Xã Hội 1.5 m2/Đầu Người
4) Rửa Tay thường xuyên khi có thể với nước khử trùng Sanitizers.

Ngày Giờ các Thánh Lễ :
 *    Trong Tuần : Lễ Chiều Thứ Ba đến Thứ Sáu @ 6:30 PM
 *    Cuối tuần :    Lễ Chiều Thứ Bảy     @  6:00 pm
                              Lễ Sáng Chúa Nhật   @ 9:00 am
                              Chầu TT – GĐLCTX @ 3:00 pm
                              Lễ Chiều Chúa Nhật  @ 5:30 pm
 
Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc Phi Hùng (BTT – 0413 960 790 ) hay
Nguyễn Hiệp – Mob. 0412 571 835 – Email : jvhn56@gmail.com